پخش زنده و آرشیو رادیو

جورواجور

دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 ساعت 12:30 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

جورواجور

تبیین دغدغه های نوجوانها

تهیه كننده: لیدا عرفانیان-شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167787+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات