پخش زنده و آرشیو رادیو

فرمول یك(زنده)

سه شنبه 22 تیر 1395 ساعت 17:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

فرمول یك(زنده)

هیبپوتیزم

با حضور دكتر محمد جواد حریری(هیبپوتراپیست) شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

معرفی جاذبه ها و ظرفیت های استان و توانمندی های شهرستان ها

عوامل برنامه