پخش زنده و آرشیو رادیو

ده ترین

پنجشنبه 14 مرداد 1395 ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

ده ترین

شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

این برنامه با راهكاری مناسب و جذاب به معرفی 10تا از ترین ها در ایران می پردازد كه مخاطبان آنها را انتخاب كرده اند.

عوامل برنامه