پخش زنده و آرشیو رادیو

درس خواندن آسان است(زنده)

شنبه 23 بهمن 1395 ساعت 22:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

درس خواندن آسان است(زنده)

شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

تشویق شنوندگان به خواندن و مطالعه بیشتر و اصولی- آموزش روش های مناسب مطالعه

عوامل برنامه