پخش زنده و آرشیو رادیو

طعم مطالعه

پنجشنبه 5 اسفند 1395 ساعت 22:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

طعم مطالعه

روش های موفقیت در كنكور- خستگی حین مطالعه

با حضور لطفی(مشاور)، گشنیانی(مشاور) و سپهدار(مشاور) شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

آشنایی با كاركردهای مدرن مشاغل و ایجاد اعتماد به نفس برای جوانان با معرفی صاحبان جوان و موفق مشاغل

عوامل برنامه