پخش زنده و آرشیو رادیو

طعم مطالعه

جمعه 13 اسفند 1395 ساعت 22:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

طعم مطالعه

راه های موفقیت در كنكور

شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

آشنایی با كاركردهای مدرن مشاغل و ایجاد اعتماد به نفس برای جوانان با معرفی صاحبان جوان و موفق مشاغل

عوامل برنامه