پخش زنده و آرشیو رادیو

از زبان برگ

پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

از زبان برگ

معرفی كتاب

شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

این برنامه جدیدترین كتاب های مورد نیاز جوانان را معرفی می كند.