پخش زنده و آرشیو رادیو

بر آستان بندگی

جمعه 26 مهر 1398 ساعت 17:20 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

بر آستان بندگی

اذانگاهی مغرب با پخش دعای سمات

اذان مغرب به افق قم 17:47

لیست قطعات