پخش زنده و آرشیو رادیو

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

یکشنبه 14 مرداد 1397 ساعت 12:15 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

نشست ها و سخنرانی های ادبی، فرهنگی و هنری- دین و دینداری در اشعار سنایی

ایرج شهبازی(سخنران)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه

فهرست قطعات