پخش زنده و آرشیو رادیو

نام آوران ایران زمین

پنجشنبه 11 بهمن 1397 ساعت 19:30 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

نام آوران ایران زمین

اساتید نامدار ایران- دكتر شاه بیگی(متخصص مغز و اعصاب)

عظیمی نژادان و شاه بیگی(كارشناسان)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه

لیست قطعات
عوامل برنامه