پخش زنده و آرشیو رادیو

وطن فارسی

یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

وطن فارسی

زبان فارسی در پنج گوشه جهان

لیست قطعات

كاری از گروه ادب و هنر