پخش زنده و آرشیو رادیو

به زندگی سلام كن- گروه سلامت روان(زنده)

سه شنبه 28 آبان 1398 ساعت 06:30 به مدت 90 دقیقه

اطلاعات برنامه

به زندگی سلام كن- گروه سلامت روان(زنده)

ترك عادت موجب مرض نیست

ارتباط تلفنی با دكتر فروتن(روانشناس)

لیست قطعات

- نقد مسایل اجتماعی و فرهنگی در قالب طنز - طرح نكاتی در حوزه سلامت جسم و پیشگیری از بیماری