پخش زنده و آرشیو رادیو

پشت پلك صبح- گروه تغذیه(زنده)

سه شنبه 28 آبان 1398 ساعت 00:30 به مدت 120 دقیقه

اطلاعات برنامه

پشت پلك صبح- گروه تغذیه(زنده)

تغییرات كوچك سرآغاز جهش های بزرگ

با حضور دكتر حسین ابراهیمی مقدم(روانشناس)

لیست قطعات
عوامل برنامه