پخش زنده و آرشیو رادیو

گل، یا پوچ(زنده)

پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 12:30 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

گل، یا پوچ(زنده)

مرگ تدریجی یك رویا

با حضور آقای كامران بهرامی(رئیس اداره محیط های شهری و روستایی اداره كل فرهنگ و پیشگیری)

لیست قطعات