پخش زنده و آرشیو رادیو

دارچین

یکشنبه 3 آذر 1398 ساعت 19:15 به مدت 35 دقیقه

اطلاعات برنامه

دارچین

طعم سلامتی با دارچین

با حضور آقای دكتر نوروزی(دكترای تغذیه) و دكتر شیدفر(دكترای تغذیه)

لیست قطعات
عوامل برنامه