پخش زنده و آرشیو رادیو

نیم نگاه- گروه خانواده(زنده)

دوشنبه 4 آذر 1398 ساعت 12:30 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

نیم نگاه- گروه خانواده(زنده)

خشونت خانگی

با حضور دكتر رضا جعفری(رئیس اورژانس اجتماعی)

لیست قطعات