پخش زنده و آرشیو رادیو

به زندگی سلام كن

پنجشنبه 16 فروردین 1403 ساعت 06:30 به مدت 90 دقیقه

اطلاعات برنامه

به زندگی سلام كن

درشانزدهمین روز سال نو و بیست و چهارمین روز ماه رمضان بیاییم درباره قول‌هایی كه به خودمون دادیم تا همه ازما به نیكی یادكنن صحبت كنیم.

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

فهرست قطعات