پخش زنده و آرشیو رادیو

افق روشن

شنبه 29 اردیبهشت 1403 ساعت 09:10 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

افق روشن

منشور كرامت مادری

دكترسیدمجیدغضنفری (معاون بهداشت دكتر علوم پزشكی سبزوار) و خانم دكتر مریم نكولعل( عضو هیات علمی دانشكده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكی تهران)

فهرست قطعات
عوامل برنامه