پخش زنده و آرشیو رادیو

تا بیكران

جمعه 4 خرداد 1403 ساعت 11:45 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

تا بیكران

ویژه برنامه اذان ظهربه افق تهران

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

فهرست قطعات

ویژه برنامه ی اذانگاهی با رویكرد سلامت معنوی و تاثیر دین بر زندگی می باشد.

عوامل برنامه