پخش زنده و آرشیو رادیو

به توان 40

شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 13:05 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

به توان 40

پیشرفت های انقلاب اسلامی در حوزه توسعه اقتصادی كشور

گفتگو با كارشناسان اقتصادی و كسب و كار

فهرست قطعات