پخش زنده و آرشیو رادیو

بهار جان ها

دوشنبه 9 فروردین 1400 ساعت 06:30 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

بهار جان ها

ویژگی منتظران امام زمان (عج) برگرفته از سبك زندگی مادی و معنوی انسان منتظر

گفت و گو با كارشناسان مذهبی

فهرست قطعات

تهیه كننده و آیتم ساز: آتنا ابراهیمی معیر گوینده: علیرضا بختیاری