پخش زنده و آرشیو رادیو

دومین گام

دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

دومین گام

جناب آقای محسن رضائی میرقائد(كاندیدا)

فهرست قطعات

تهیه كننده: حمیدرضا كجوری كارشناس مجری: دكتر حمیدرضا مهدیار اسماعیلی