پخش زنده و آرشیو رادیو

دومین گام

ایام هفته از ساعت 09:00 به مدت 60 دقیقه


مناظره كاندیداهای انتخاباتی ریاست جمهوری

تهیه كننده: حمیدرضا كجوری كارشناس مجری: دكتر حمیدرضا مهدیار اسماعیلی