پخش زنده و آرشیو رادیو

دومین گام

پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

دومین گام

ویژه انتخابات 1400

فهرست قطعات

تهیه كننده: حمیدرضا كجوری كارشناس مجری: دكتر حمیدرضا مهدیار اسماعیلی