پخش زنده و آرشیو رادیو

چالش

شنبه 21 اسفند 1400 ساعت 13:05 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

چالش

برنامه مناظره ای با ساختار میز گرد كه به تضارب آرا و نظرهای متفاوت و بعضا متضاد میان نهادها، سازمانها و بخش های مختلف می پردازد

فهرست قطعات