پخش زنده و آرشیو رادیو

سین مثل سرمایه

جمعه 5 فروردین 1401 ساعت 18:05 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

سین مثل سرمایه

ویژه ایام نوروز اذان مغرب: 19:38 موذن: استاد كریم منصوری

فهرست قطعات

تهیه كنندگان: پویان امینان و حمیده رضا سلطانی