پخش زنده و آرشیو رادیو

سین مثل سرمایه

سه شنبه 2 فروردین 1401 ساعت 18:05 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

سین مثل سرمایه

ویژه ایام نوروز- اذان مغرب: 19:36 موذن: شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی

فهرست قطعات

تهیه كنندگان: پویان امینان و حمیده رضا سلطانی