پخش زنده و آرشیو رادیو

سین مثل سرمایه

دوشنبه 1 فروردین 1401 ساعت 18:05 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

سین مثل سرمایه

ویژه برنامه ایام نوروز- اذان مغرب: 18:35 موذن: شهید محسن حاجی حسنی كارگر

فهرست قطعات

تهیه كنندگان: پویان امینان و حمیده رضا سلطانی