پخش زنده و آرشیو رادیو

سین مثل سرمایه

یکشنبه 7 فروردین 1401 ساعت 18:05 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

سین مثل سرمایه

ویژه ایام نوروز/ اذان مغرب: 19:40/ موذن: دكتر حسین كرمی

فهرست قطعات

تهیه كنندگان: پویان امینان و حمیده رضا سلطانی