پخش زنده و آرشیو رادیو

سین مثل سرمایه

چهارشنبه 3 فروردین 1401 ساعت 18:05 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

سین مثل سرمایه

ویژه ایام نوروز- اذان مغرب: 19:36 موذن: آقای علی قاسم آبادی

فهرست قطعات

تهیه كنندگان: پویان امینان و حمیده رضا سلطانی