پخش زنده و آرشیو رادیو

سین مثل سرمایه

شنبه 13 فروردین 1401 ساعت 18:05 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

سین مثل سرمایه

ویژه ایام نوروز/ اذان مغرب: 19:45/ موذن: استاد عباس سلیمی

فهرست قطعات

تهیه كنندگان: پویان امینان و حمیده رضا سلطانی