پخش زنده و آرشیو رادیو

از ایده تا ثروت

چهارشنبه 16 شهریور 1401 ساعت 11:50 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

از ایده تا ثروت

فهرست قطعات

تهیه كننده: مهدی شیار