پخش زنده و آرشیو رادیو

تمام قد

جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 07:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

تمام قد

گفتگو با مفاخر و چهره های ماندگار ملی

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

فهرست قطعات