پخش زنده و آرشیو رادیو

یادم تو را فراموش

دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 13:00 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

یادم تو را فراموش

مسابقه تلفنی با رویكرد شادی آفرینی و تمركز ذهن

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات

شماره پیام كوتاه: 300001055 شماره تلفن برنامه: 22653043 پست الكترونیك: radiosaba@irib.ir