پخش زنده و آرشیو رادیو
پنجشنبه 31 مرداد 1398
1:0

تمنای بهشت


3:0

تلاوت آقای رحیم خاكی

سوره بقره آیات 62-82

3:30

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره های انسان آیات 1-22 و نازعات آیات 26-آخر

4:10

قرار وصل


اذان صبح: 04:58 موذن: استاد طنطاوی

5:15

صفحه نور- ترجمه

5:25

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های توبه آیات 122-آخر و یونس آیات 1-10

5:55

میان برنامه

6:0

تلاوت ترتیل استاد محمدحسین سعیدیان

تلاوت سوره یاسین

6:20

نسیم رحمت

6:30

زیارت حضرت رسول(ص)

6:35

تلاوت استاد عباس امام جمعه

سوره های مدثر و قیامه

6:55

میان برنامه

7:0

تلاوت استاد محمد بسیونی

سوره احزاب آیات 21-48

7:55

میان برنامه

8:0

خبر سراسری(زنده)

8:10

میان برنامه

8:15

تلاوت استاد محمود شحات انور

سوره های یوسف آیات 53-66 و شمس آیات 1-9

8:55

تفسیر نور

9:0

تلاوت آقای احمد ابوالقاسمی

9:10

ویژه برنامه روز ولادت امام موسی كاظم(ع)

ویژه برنامه روز ولادت امام موسی كاظم(ع)

10:0

تلاوت استاد عبدالعزیز عكاشه

سوره واقعه آیات 1-74

10:30

میان برنامه


11:0

خبر قرآنی(زنده)

11:15

تلاوت استاد عبدالواحد زكی راضی

سوره نور آیات 35-43

11:35

حقوق شهروندی

11:40

میان برنامه

11:45

تجلی وحی

11:55

میان برنامه

12:0

تلاوت ترتیل استاد محمدحسین سبزعلی

ترتیل از آیه 16 سوره اعلی تا پایان قرآن كریم
نیم جزء 2 از جزء 30

12:30

آیه ها و آینه ها

12:35

تلاوت استاد امیرمحمود كاشفی

12:40

صفحه نور- مفاهیم

12:50

آرام جان(زنده)


اذان ظهر به افق تهران: 13:07 موذن: استاد صبحدل

13:25

تلاوت ترتیل استاد محمد صدیق منشاوی

13:30

سمت خدا


14:15

میان برنامه

14:25

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره یوسف آیات 1-22

15:0

در مكتب وحی- آیت الله ضیاء آبادی


15:30

تلاوت آقای سعید پرویزی

سوره های رعد آیات 43-آخر و ابراهیم آیات 1-10

15:55

میان برنامه

16:0

خبر قرآنی(زنده)

16:15

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های ق آیات 31-آخر، ذاریات آیات 1-28 و شمس آیات 1-8

16:55

میان برنامه

17:0

حكایت جاودانگی


17:30

اكسیر(زنده)


19:0

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره های اسراء آیات 1-14 و نصر

19:30

یك آیه یك قصه

19:40

گنجینه رازها

19:55

اذان


اذان مغرب: 20:05 موذن: استاد غلوش

20:30

تلاوت آقای وحید نظریان

سوره های آل عمران آیات 51-60 و حاقه آیات 19-24

21:0

میان برنامه

21:5

تلاوت استاد سعید زناتی

سوره های حشر آیات 18-آخر، غاشیه، قارعه، نصر، حمد، بقره آیات 1-5 و 286-آخر

22:0

تلاوت ترتیل استاد پرهیزكار

22:10

دعای كمیل


22:40

تلاوت استاد معمر زین العابدین

22:55

میان برنامه

23:5

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره غافر آیات 39-68

23:55

میان برنامه