پخش زنده و آرشیو رادیو
پنجشنبه 11 آذر 1400
1:0

میان برنامه

1:1

ترجمان وحی(تكرار)

1:16

میان برنامه

1:17

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره بقره آیات 196-217

1:47

رحل نور

1:57

میان برنامه

2:0

میان برنامه

2:1

سبك شناسی تلاوت


2:26

تلاوت استاد محمد بحیری

سوره های انسان و مرسلات آیات 1-44

2:51

كلام خوبان

3:0

میان برنامه

3:1

قله های تلاوت

3:11

تلاوت استاد محمد سعدنی

سوره های تحریم آیات 1-8 و شمس

3:35

در مكتب وحی


4:0

میان برنامه

4:1

درسنامه ی نهج البلاغه


4:20

صفحه نور- ترجمه

4:30

قرار وصل(زنده)

اذان صبح به افق تهران: 05:27 موذن: استاد سلیمی
برنامه اذانگاهی صبح رادیو قرآن

5:35

تلاوت ترتیل حزبی استاد محمود خلیل حصری

سوره های جمعه، منافقون و تغابن
ترتیل حزب 3 از جزء 28 قرآن كریم

5:55

دعای عهد

6:0

سرود جمهوری اسلامی ایران

6:1

میان برنامه

6:3

تلاوت- پخش

ترتیل سوره یس

6:23

نمایش

6:33

نسیم رحمت

6:48

صفحه تقویم

6:53

میان برنامه

6:54

تلاوت استاد احمد سلیمان سعدنی

7:0

میان برنامه

7:1

تسنیم(زنده)


7:56

آیه های انقلاب

8:0

خبر سراسری(زنده)


8:20

ظهور آیه ها

8:30

میان برنامه

8:31

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره های بقره آیات 284-آخر و نصر

8:57

میان برنامه

9:0

میان برنامه

9:1

مسیر انس(زنده)

موضوع: وقف و ابتداء

9:26

قاف مثل قلم

9:31

میان برنامه

9:32

قله های تلاوت

9:42

تلاوت آقای صالح اطهری فرد

سوره بقره آیات 189-199

10:0

میان برنامه

10:1

خشت بهشت(زنده)

موضوع: اقتصاد خانواده

10:51

قرآن بخوانیم

11:0

خبر قرآنی(زنده)

11:15

ترنم آیات


11:35

اذان

اذان ظهر به افق تهران: 11:54 موذن: استاد آقاتی
تلاوت قبل از اذان ظهر، اذان ظهر به افق تهران، نماز و تعقیبات و دعای هفتم صحیفه سجادیه

12:5

میان برنامه

12:6

تلاوت ترتیل حزبی استاد سبزعلی

سوره های جمعه، منافقون و تغابن
حزب 3 از جزء 28 قرآن كریم

12:26

میان برنامه

12:30

تفسیر نور

12:35

آشنایی با سوره ها

12:45

در مسیر تلاوت

12:55

بهره ای از كلام بزرگان

13:0

میان برنامه

13:1

هدیه ی آسمانی(زنده)


13:51

نمایش

13:55

كلام ناب از خورشید انقلاب

14:0

خبر سراسری(زنده)


14:20

میان برنامه

14:21

تلاوت آقای امین پویا

14:29

میان برنامه

14:30

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره مائده آیات 109-آخر

15:0

میان برنامه

15:1

درسنامه صحیفه سجادیه


15:21

میان برنامه

15:24

آشنایی با تفاسیر قرآن

15:29

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره اسراء آیات 1-20

15:49

نمایش

15:59

میان برنامه

16:0

خبر قرآنی(زنده)

16:15

تلاوت استاد طه الفشنی

16:30

حكایت جاودانگی


16:55

اذان مغرب به افق تهران

اذان مغرب به افق تهران: 17:11 موذن: استاد غفاری
كرسی تلاوت اذانگاهی از مسجد جامع لویزان(زنده)

17:25

تلاوت ترتیل حزبی استاد محمود حسین منصور

سوره های جمعه، منافقون و تغابن
حزب 3 از جزء 28 قرآن كریم

17:45

میان برنامه

17:49

میان برنامه

17:50

قرآن و ترجمه

18:0

میان برنامه

18:1

كلام خوبان

18:11

پیام ثقلین

18:21

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره های انفال آیات 1-14 و علق آیات 1-5

18:50

گفتم گفت

18:55

بهره ای از كلام بزرگان

19:0

میان برنامه

19:1

روی خط حفظ قرآن


19:50

همخوانی و ترجمه

20:0

میان برنامه

20:1

مصباح، پرسش و پاسخ قرآنی


20:26

نمایش

20:30

موج مخاطب

20:45

تلاوت آقای علی فربین

21:0

میان برنامه

21:1

اكسیر


21:51

میان برنامه

21:55

خاطرات طلایی

22:0

میان برنامه

22:1

قطره ای از تسنیم

22:11

تلاوت استاد محمود بجیرمی

22:26

میان برنامه

22:30

دعای كمیل


23:0

میان برنامه

23:1

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره روم آیات 17-54

23:55

دعای ختم قرآن