پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 27 مهر 1400
19:25

میان برنامه

19:30

داستان ها و آدم ها

تحلیل و بررسی روانشناختی داستان كوتاه: خاطرات یك روانشناس، نویسنده: میترا الیاتی
با حضور خانم دكتر مینا پورفرخ(روانشناس)

20:0

زیست رو

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

20:30

كافه خبر

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

21:0

میان برنامه

21:10

قصه های آسمانی

21:25

میان برنامه

21:30

نمایش سلامت

پیرامون موضوعات سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

22:0

میان برنامه

22:5

سپهر دانش(زنده)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
ارتباط تلفنی با خانم دكتر طوبی مومن(متخصص آلرژی)

23:35

میان برنامه

23:45

درنگ(تكرار)