پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 4 تیر 1398
21:0

میان برنامه

21:5

سیبك و قصه های مادربزرگ

21:20

یادداشت های روزانه من(تكرار)

21:30

نمایش چشمانش- قسمت 04

پیرامون موضوعات سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

22:0

رویدادهای سلامت

22:5

میان برنامه

22:10

سپهر دانش(زنده)

برررسی موردی بیماری های روانپزشكی(اسكیزوفرنی)
ارتباط تلفنی با دكتر علی ناظری(روانپزشك)

23:55

میان برنامه