پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 4 بهمن 1398
14:0

چه خبر؟

14:15

روی خط

14:30

یك روز خط خطی

جنگ طنز با موضوعات روز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

15:0

كهنه های همیشه نو

گفت و گو با زنده یاد مرتضی احمدی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

15:30

طنز مهمان قیچی

15:45

سینما صبا

16:0

زیر چتر ترانه

مسابقه خوانندگی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

17:0

زیر گذر طنز

17:15

برداشت دوم

17:20

در حوالی عشق

اذان مغرب: 17:42
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

18:0

صباگونه

طنز سیاسی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

18:30

طنز و ترانه

پخش ترانه
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

19:30

بوق اشغال

نمایش طنز رادیویی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

20:0

شب نشینی با صبا(زنده)

برنامه طنز با موضوعات مربوط به شب
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

23:0

دو در بیست

مسابقه تلفنی با رویكرد شادی آفرینی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

23:30

خط خاطره

گزیده صبح جمعه با شما
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+