پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 25 آبان 1397
11:0

گفتگوی تنهایی

گفتگو با محمدرضا ورزی(نویسنده)
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

11:30

شكوه بندگی- ویژه اذان ظهر

اذان ظهر: 11:49- موذن: مرحوم رحیم موذن زاده اردبیلی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

12:0

ساده و صمیمی

آیتم های مناسبتی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

13:0

دو نیم صبا

آیتم های مناسبتی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

14:0

باغی در صدا

14:10

با ستاره ها

زندگینامه شهید حسن قالیباف
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

14:30

همپای صبا(زنده)

مسابقه اطلاعات عمومی، هوش و طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

15:15

گلستان حكمت

15:30

صباهنگ

پخش ترانه درخواستی مخاطبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

17:0

در حوالی خورشید- ویژه اذان مغرب

اذان مغرب: 17:16- موذن: استاد عباس سلیمی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

17:45

زیر گذر طنز

18:0

عسل خند

آیتم مختلف طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

19:30

صباگونه

طنزهای سیاسی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

20:0

سكانس صدا

گفتگو با پیشكسوتان دوبلور
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

21:0

هزار افسان

داستان: ریش باستر آلمانی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

21:30

قند پارسی(تكرار)

گزیده ای از متون اشعار و حكایتهای شیرین فارسی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

21:50

شما و صبا

21:55

میان برنامه

22:0

رله شبكه فرهنگ