پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 15 آذر 1398
1:0

درهم و برهم

گلچینی از برنامه های عصر صبا و صبح صبا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

2:0

صباهنگ

پخش ترانه های شاد درخواستی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

3:30

سمسارستان

3:45

یك روز خط خطی

جنگ طنز با موضوعات روز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

4:15

سینما صبا

4:30

كاریكارتون

كارتون های خاطره انگیز در یك مسابقه هیجان انگیز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

4:50

میان برنامه

5:0

ناز و نیاز

اذان صبح: 5:30
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

5:45

صبا كارتون

6:0

سرآغاز

6:10

قند پارسی

گزیده ای از اشعار و حكایات شیرین فارسی با اجرای امیرحسین مدرس
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

6:30

چه خبر؟

6:45

سینما صبا

7:0

چهل تیكه

طنزهای اجتماعی در قالب مسابقه و نمایش
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

8:0

جورچین

گزیده هایی از برنامه های رادیو صبا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

9:0

رادیو صفا

جنگ نمایشی طنز فرهنگی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

10:30

صبامك

تعامل پیامكی با مخاطبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

11:0

برد برد

مسابقه بیست سوالی تلفنی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

11:20

یك حدیث یك زندگی

11:30

میان برنامه

11:35

شكوه بندگی

اذان ظهر: 11:55
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

12:5

نمایش ساده خط خطی


پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

12:35

میان برنامه

12:40

كاریكارتون

كارتون های خاطره انگیز در یك مسابقه هیجان انگیز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

13:0

درهم و برهم

گلچینی از برنامه های عصر صبا و صبح صبا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

14:0

چه خبر؟

14:15

روی خط

14:30

یك روز خط خطی

جنگ طنز با موضوعات روز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

15:0

كهنه های همیشه نو

گفت و گو با زنده یاد مرتضی احمدی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

15:30

درنگ

15:45

سینما صبا

16:0

زیر چتر ترانه

مسابقه خوانندگی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

17:0

در حوالی عشق

اذان مغرب: 17:11
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

17:45

قول و غزل

18:0

همسفر

18:15

كوچه باغ صبا

18:30

گفتگوی تنهایی

گفت و گو با بازیگران و هنرمندان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

19:0

ساده و صمیمی

آیتم های مختلف مناسبتی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

20:0

نمایش كتمان


پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

20:30

دو نیم صبا

جنگ ادبی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

21:30

قند پارسی

گزیده ای از اشعار و حكایات شیرین فارسی با اجرای امیرحسین مدرس
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

21:50

میان برنامه

22:0

زندگی به وقت صبا

جنگ ادبی اجتماعی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

23:0

لحظه های همراهی

جنگ ادبی هنری
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+