پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 27 خرداد 1398
4:30

بومرنگ

4:45

دست انداز

5:0

هزار افسان

افسانه های ایران و جهان به روایت زنده یاد مهران دوستی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

5:30

زیر گذر طنز

5:45

دور دنیا در 15 دقیقه

6:0

سرآغاز

6:10

قند پارسی

گزیده ای از اشعار و حكایات شیرین فارسی با اجرای امیرحسین مدرس
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

6:30

چه خبر؟

6:45

زنگ صبا

7:0

صبا چی میگه

جنگ نمایشی طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

8:0

صبح صبا

برنامه زنده صبحگاهی در حوزه موضوعات متنوع اجتماعی با رویكرد شادی آفرینی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

10:0

دو در بیست

مسابقه تلفنی با رویكرد شادی آفرینی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

10:30

صبامك

تعامل پیامكی با مخاطبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

11:0

صباگو

مسابقه گویندگی طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

11:30

راپورتچی

11:45

دست چین

12:0

سه نما

نمایش های طنز در حوزه اخلاق و موضوعات اجتماعی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

12:20

میزگرد

12:30

بومرنگ

12:45

شكوه بندگی

اذان ظهر: 13:05
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

13:20

لبخند خوبان

13:30

خط خاطره

گزیده ای از برنامه های طنز رادیویی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

14:0

یادم تو را فراموش

مسابقه تلفنی با رویكرد شادی آفرینی و تمركز ذهن
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

14:20

جدی نگیرید، جدی بگیرید

14:30

همپای صبا(زنده)

مسابقه پیامكی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

15:15

آپاراتچی

15:30

صباهنگ

پخش ترانه های شاد درخواستی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

17:0

نقل نقلستان

گفت و گو با طنز پردازان كشور
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

17:30

عصر صبا

پرداختن به مشاغل در قالب آیتم و نمایش و تعامل با مخاطبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

19:0

مسابقه بی سابقه

19:15

سمسارستان

19:30

مثل خند

19:45

چه خبر؟

20:0

زیر گذر طنز

20:15

در حوالی عشق

اذان مغرب: 20:44
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

21:0

زنگ صبا

21:15

طنز و منز

21:30

قند پارسی

گزیده ای از اشعار و حكایات شیرین فارسی با اجرای امیرحسین مدرس
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

21:50

میان برنامه

22:0

صبا چی میگه

جنگ نمایشی طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

23:0

دو در بیست

مسابقه تلفنی با رویكرد شادی آفرینی
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

23:30

صبامك

تعامل پیامكی با مخاطبان
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+