پخش زنده و آرشیو رادیو
شنبه 16 آذر 1398
18:0

تلاوت استاد محمود علی البناء

تلاوت ترتیل جزء 1

19:0

تلاوت استاد محمدرضا پورزرگری

تلاوت ترتیل جزء 2

20:0

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

تلاوت ترتیل جزء 3

21:0

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

تلاوت ترتیل جزء 4

22:0

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

تلاوت ترتیل جزء 5

23:0

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

تلاوت ترتیل جزء 6