پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 26 تیر 1398
15:0

در مكتب وحی- آیت الله ضیاء آبادی


15:30

تلاوت آقای مسعود عنایتی مقدم

سوره بقره آیات 164-176

15:50

حرف تا عمل

15:55

میان برنامه

16:0

خبر قرآنی(زنده)

16:15

عارفان بهشت(زنده)


16:55

تلاوت استاد حجاج هنداوی

17:0

والعصر(زنده)

ویژه برنامه عصرگاهی رادیو قرآن

17:55

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره های اسراء آیات 1-14 و نصر

18:30

فهم زبان قرآن


19:0

تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی

سوره های نجم آیات 31-آخر و قمر آیات 1-17

19:30

یك آیه یك قصه

19:40

گنجینه رازها

19:55

در محضر قرآن


20:25

اذان


اذان مغرب: 20:40 موذن: استاد كرمی

21:5

مصباح، پرسش و پاسخ قرآنی


21:40

تلاوت آقای محسن عربی

21:55

میان برنامه

22:0

تلاوت استاد پرهیزكار

22:10

سروش هدایت


22:45

حفظ نور

22:55

میان برنامه

23:0

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره طه آیات 1-47

23:55

میان برنامه