پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398
4:45

تلاوت ترتیل یك جزء از شهر آران و بیدگل(زنده)

سوره های حجر و نحل
جزء 14

5:55

میان برنامه

6:0

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

تلاوت ترتیل سوره یاسین

6:20

نسیم رحمت

6:35

تلاوت آقای سید محمدجواد حسینی

سوره های آل عمران آیات 189-194 و كوثر

7:0

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره غافر آیات 1-17

7:30

بوستان معرفت


8:0

خبر سراسری(زنده)

8:10

میان برنامه

8:15

تلاوت استاد محمود شحات انور

سوره های تحریم، شمس و قریش

8:55

میان برنامه

9:0

تلاوت آقای جعفر فردی

9:15

قرآن و زندگی(زنده)


10:0

تلاوت استاد محمد عمران

سوره نساء آیات 36-41

10:20

تلاوت آقای وحید نظریان

سوره انبیاء آیات 83-آخر

10:40

تفسیر نور

10:45

میان برنامه

11:0

خبر قرآنی(زنده)

11:15

ترجمان وحی


11:35

تلاوت ترتیل استاد محمد صدیق منشاوی

سوره های حجر و نحل
جزء 14

12:40

تسبیح آفتاب


اذان ظهر به افق تهران: 13:01 موذن: استاد غفاری

13:20

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

13:25

میان برنامه

13:30

سمت خدا


14:15

میان برنامه

14:20

حریم ایمان

14:35

میان برنامه

14:40

گنجینه رازها

14:55

میان برنامه

15:0

تلاوت شهید حسن دانش

15:15

نمای نزدیك(زنده)


16:0

خبر قرآنی(زنده)

16:15

عارفان بهشت


17:0

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

ترتیل سوره های حجر و نحل
جزء 14

18:0

شیرین نامه

ویژه برنامه افطار رادیو قرآن(زنده)
اذان مغرب به افق تهران: 20:26 موذن: استاد سید مرتضی سادات فاطمی

20:45

دعای افتتاح

21:0

تلاوت استاد عبدالمنعم طوخی

سوره های تحریم، انفطار و علق آیات 1-5

21:50

صهبا(زنده)


23:55

میان برنامه