پخش زنده و آرشیو رادیو
شنبه 30 شهریور 1398
19:45

یك آیه یك قصه

19:55

میان برنامه

20:0

حریم ایمان

20:15

تلاوت آقای رحیم خاكی

20:30

مكاتب جهانی تلاوت


21:0

میان برنامه

21:5

كارگاه ترجمه


22:0

تلاوت ترتیل سوره واقعه

22:10

سروش هدایت


22:45

تلاوت استاد هاشم روغنی

22:55

میان برنامه

23:5

نغمه های آسمانی(زنده)


23:55

میان برنامه