پخش زنده و آرشیو رادیو

از ساعت به مدت


محفل منتخب هفته عنوان برنامه هفتگی رادیو قرآن است كه جمعه هر هفته ساعت 19 به انعكاس و پوشش محافل قرآنی برگزار شده در سراسر كشور می پردازد.