پخش زنده و آرشیو رادیو

سنگر به سنگر

31 شهریور تا 6 مهر از ساعت 11:30 به مدت 10 دقیقه


روایت عملیات ها از زبان فرماندهان و رزمندگان و استمرار فرهنگ پایداری و مقاومت