پخش زنده و آرشیو رادیو

زیر گذر طنز

روزهای زوج از ساعت 13:30 به مدت 15 دقیقه


معرفی طنزنویسان و بازخوانی داستان های طنز بصورت روایی_نمایشی