انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو قرآن

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[05/12/1396]
00:00
60
تلاوت استاد محمود خلیل الحصری
جزء 5
01:00
120
تمنای بهشت
03:00
30
تلاوت استاد عباس امام جمعه
03:30
30
تلاوت استاد علی محمود
04:00
30
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل
04:30
60
قرار وصل
اذان صبح: 05:18، موذن: استاد غفاری
05:30
10
صفحه نور
05:40
15
تلاوت استاد فتحی قندیل
05:55
5
میان برنامه
06:00
20
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
جزء 22
06:20
10
نسیم رحمت
06:30
90
مهر تابان(زنده)
08:00
10
خبر سراسری(زنده)
08:10
5
میان برنامه
08:15
30
تلاوت استاد محمود خلیل الحصری
08:45
10
شكوه آیات
08:55
5
یك آیه آفتاب
09:00
15
تلاوت استاد محمد عباسی
09:15
45
قرآن و زندگی(زنده)
10:00
20
تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی
10:20
20
تلاوت آقای حامد شاكرنژاد
10:40
5
میان برنامه
10:45
15
روشنا
11:00
15
خبر قرآنی(زنده)
11:15
20
ترجمان وحی
11:35
5
تلاوت- پخش
11:40
10
حدیث بندگی
11:50
10
صفحه نور
12:00
35
آرام جان(زنده)
اذان ظهر: 12:18، موذن: استاد منصوری
12:35
5
تلاوت استاد سعیدیان
12:40
5
میان برنامه
12:45
30
تلاوت استاد محمد عباسی
نیم جزء 1 از جزء 18
13:15
45
سمت خدا(زنده)
14:00
10
خبر سراسری(زنده)
14:10
5
میان برنامه
14:15
15
تلاوت آقای محمدحسن موحدی
14:30
45
افق(زنده)
15:15
15
تلاوت استاد محمود رمضان
15:30
5
میان برنامه
15:35
10
صفحه نور
كارشناس: استاد اخوان اقدم
15:45
15
حریم ایمان
كارشناس: حجت الاسلام پویا
16:00
15
خبر قرآنی(زنده)
16:15
45
نمای نزدیك(زنده)
17:00
5
تلاوت استاد سبزعلی
17:05
25
اسرار فاطمی
17:30
30
حدیث كساء
18:00
30
اذان
اذان مغرب: 18:13، موذن: استاد طنطاوی
18:30
10
صفحه نور
كارشناس: استاد موسوی بلده
18:40
20
فهم زبان قرآن
19:00
20
تلاوت شهید حسن دانش
19:20
30
در مكتب وحی- آیت الله مكارم شیرازی
19:50
10
یك آیه یك قصه
20:00
30
تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی
20:30
30
مكاتب جهانی تلاوت
21:00
10
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
21:10
35
سرمشق خورشید
21:45
15
تلاوت پخش
22:00
11
تلاوت استاد پرهیزكار
جزء 27
22:11
33
سروش هدایت
22:45
10
حفظ نور
22:55
10
میان برنامه

23:05
50
تلاوت استاد محمد اللیثی
23:55
4
میان برنامه

جدول پخش برنامه های
[06/12/1396]
00:00
60
تلاوت مرحوم استاد محمود خلیل حصری
جزء 6
01:00
120
تمنای بهشت
03:00
30
تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی
03:30
30
تلاوت استاد محمد رفعت
04:00
30
تلاوت استاد طه الفشنی
04:30
60
قرار وصل
اذان صبح: 05:16 موذن: استاد موذن زاده
05:30
10
صفحه نور
05:40
15
تلاوت استاد حجاج هنداوی
05:55
5
میان برنامه
06:00
20
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
جزء 22
06:20
10
نسیم رحمت
كارشناس: دكتر نیكنام
06:30
90
مهر تابان(زنده)
08:00
10
خبر سراسری(زنده)
08:10
5
میان برنامه
08:15
30
تلاوت استاد محمد بدر حسین
08:45
10
شكوه آیات
08:55
5
یك آیه آفتاب
09:00
15
تلاوت آقای سید محمدجواد حسینی
09:15
45
قرآن و زندگی
10:00
20
تلاوت استاد محمود شحات انور
10:20
20
تلاوت آقای جعفر فردی
10:40
5
میان برنامه
10:45
15
مسیر روشن
11:00
15
خبر قرآنی(زنده)
11:15
20
ترجمان وحی
11:35
5
تلاوت- پخش
11:40
10
تجلی وحی
11:50
10
صفحه نور
12:00
35
آرام جان(زنده)
اذان ظهر: 12:17 موذن: استاد سبزعلی
12:35
5
تلاوت ترتیل سوره نباء
12:40
5
میان برنامه
12:45
30
تلاوت استاد محمد عباسی
نیم جزء دوم از جزء 18 قرآن كریم
13:15
45
سمت خدا(زنده)
14:00
10
خبر سراسری(زنده)
14:10
5
میان برنامه
14:15
25
تلاوت استاد حسن رضائیان
14:40
5
اشاره- معرفی كتاب
14:45
15
شرح ناب
15:00
30
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
15:30
5
میان برنامه
15:35
10
صفحه نور
كارشناس: استاد اخوان اقدم
15:45
15
قرآن و اقتصاد
16:00
15
خبر قرآنی(زنده)
16:15
45
میان برنامه
17:00
5
تلاوت استاد سبزعلی
17:05
25
اسرار فاطمی
17:30
30
حدیث كساء
18:00
30
اذان
اذان مغرب: 18:14 موذن: استاد آقاتی
18:30
10
صفحه نور- تجوید
كارشناس: استاد سید محسن موسوی بلده
18:40
20
فهم زبان قرآن كریم
19:00
20
تلاوت آقای حمید شاكرنژاد
19:20
30
تفسیر مطهر
19:50
10
یك آیه یك قصه
20:00
30
تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش
20:30
30
قرآن و قرائت
21:00
10
تلاوت استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی
21:10
35
سرمشق خورشید
21:45
15
تلاوت آقای وحید نظری
22:00
11
تلاوت استاد پرهیزكار
22:11
33
سروش هدایت
22:45
10
حفظ نور
كارشناس: استاد معتز آقایی
22:55
10
میان برنامه
23:05
50
تلاوت استاد سعید مسلم
23:55
4
میان برنامه

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir