انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو قرآن

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[29/06/1396]
00:00
60
تلاوت استاد محمود علی البناء
جزء 29
01:00
120
تمنای بهشت
03:00
30
تلاوت آقای حامد شاكرنژاد
03:30
30
تلاوت مرحوم استاد احمد محمد عامر
04:00
40
تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی
04:40
55
قرار وصل
اذان صبح: 05:26 موذن: مرحوم استاد موذن زاده
05:35
10
صفحه نور- ترجمه
05:45
10
تلاوت- پخش
05:55
5
میان برنامه
06:00
20
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
جزء 22
06:20
15
نسیم رحمت
كارشناس: دكتر نیكنام
06:35
85
مهر تابان(زنده)
08:00
10
خبر سراسری(زنده)
08:10
5
میان برنامه
08:15
30
تلاوت مرحوم استاد شحات محمد انور
08:45
10
شكوه آیات
كارشناس: استاد كریم دولتی
08:55
5
میان برنامه
09:00
15
تلاوت آقای رحیم خاكی
09:15
45
صراط تصحیح قرائت(زنده)
10:00
20
تلاوت مرحوم استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
10:20
20
تلالوت آقای جعفر فردی
10:40
5
میان برنامه
10:45
15
روشنا
11:00
15
خبر قرآنی(زنده)
11:15
30
تلاوت مرحوم استاد طه الفشنی
11:45
10
صفحه نور- مفاهیم
11:55
5
میان برنامه
12:00
30
تلاوت استاد قاسم رضیعی
نیم جزء اول جزء 30
12:30
5
میان برنامه
12:35
50
آرام جان(زنده)
اذان ظهر: 12:58 موذن: استاد كریم منصوری
13:25
5
میان برنامه
13:30
60
سمت خدا(زنده)
14:30
2
میان برنامه
14:32
8
تلاوت- پخش
14:40
15
گنجینه رازها
14:55
5
میان برنامه
15:00
33
تلاوت مرحوم استاد محمد صدیق منشاوی
15:33
2
میان برنامه
15:35
10
صفحه نور
كارشناس: استاد اخوان اقدم
15:45
15
حریم ایمان
16:00
15
خبر قرآنی(زنده)
16:15
45
نمای نزدیك(زنده)
17:00
5
تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی
17:05
80
تلاوت درخواستی
18:25
25
در مكتب وحی- آیت الله ضیاء آبادی
18:50
10
میان برنامه
19:00
40
اذان
اذان مغرب: 19:22 موذن: استاد سعیدیان
19:40
15
تلاوت مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
19:55
5
میان برنامه
20:00
30
در محضر قرآن
20:30
20
تلاوت مرحوم استاد عبدالعزیز عكاشه
20:50
10
صفحه نور- تجوید
كارشناس: استاد سید محسن موسوی بلده
21:00
10
ترتیل سوره ملك
جزء 29
21:10
35
اشراق
21:45
15
تلاوت مرحوم استاد محمد عمران
22:00
11
تلاوت استاد پرهیزكار
جزء 27
22:11
33
سروش هدایت
بیانات حضرت آیت الله جوادی آملی
22:45
10
حفظ نور
22:55
10
میان برنامه
23:05
50
تلاوت مرحوم استاد مصطفی اسماعیل
23:55
4
میان برنامه

جدول پخش برنامه های
[30/06/1396]
00:00
60
تلاوت استاد محمود علی البناء
جزء 30
01:00
120
تمنای بهشت
03:00
30
تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی
03:30
30
تلاوت استاد محمد عطیه حسب
04:00
40
تلاوت استاد محمد بسیونی
04:40
55
قرار وصل
اذان صبح: 05:27 موذن: مرحوم استاد محمد طوخی
05:35
10
صفحه نور
05:45
10
تلاوت- پخش
05:55
5
میان برنامه
06:00
20
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
جزء 22
06:20
15
نسیم رحمت
كارشناس: دكتر نیكنام
06:35
10
میان برنامه
06:45
10
تلاوت- پخش
06:55
5
میان برنامه
07:00
55
تلاوت مرحوم استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
تلاوت منتخب مهر تابان
07:55
5
میان برنامه
08:00
10
خبر سراسری(زنده)
08:10
5
میان برنامه
08:15
40
تلاوت مرحوم استاد محمد لیثی
08:55
5
میان برنامه
09:00
15
تلاوت آقای مسعود عنایتی مقدم
09:15
45
هدیه آسمانی(زنده)
10:00
20
تلاوت مرحوم استاد راغب مصطفی غلوش
10:20
25
تلاوت آقای حامد شاكرنژاد
10:45
15
مسیر روشن
11:00
15
خبر قرآنی(زنده)
11:15
30
تلاوت مرحوم استاد محمود خلیل حصری
11:45
10
صفحه نور- مفاهیم
11:55
5
میان برنامه
12:00
30
تلاوت استاد قاسم رضیعی
نیم جزء دوم از جزء 30
12:30
5
میان برنامه
12:35
50
آرام جان(زنده)
اذان ظهر: 12:57 موذن: مرحوم استاد محمد غفاری
13:25
5
میان برنامه
13:30
60
سمت خدا(زنده)
14:30
25
نقش خیال
14:55
5
میان برنامه
15:00
35
تلاوت مرحوم استاد عبدالفتاح شعشاعی
15:35
10
صفحه نور- روخوانی
15:45
15
قرآن و اقتصاد
16:00
15
خبر قرآنی(زنده)
16:15
45
تلاوت استاد محمدحسن نادی
17:00
5
تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی
17:05
80
تلاوت درخواستی
18:25
25
در مكتب وحی- آیت الله ضیاء آبادی
18:50
25
فهم زبان قرآن
19:15
25
اذان
اذان مغرب: 19:21 موذن: استاد سید مرتضی سادات فاطمی
19:40
15
تلاوت مرحوم استاد محمد بدر حسین
19:55
5
میان برنامه
20:00
30
تجوید تحقیقی
20:30
20
تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی
20:50
10
صفحه نور- تجوید
كارشناس: استاد سیدمحسن موسوی بلده
21:00
10
تلاوت
جزء 29
21:10
35
اشراق
21:45
15
تلاوت مرحوم استاد شحات محمد انور
22:00
10
تلاوت استاد پرهیزكار
جزء 27
22:10
25
دعای كمیل
22:35
20
تلاوت- پخش
22:55
10
میان برنامه
23:05
50
تلاوت مرحوم استاد محمد احمد شبیب
23:55
4
میان برنامه

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir