انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو قرآن

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[27/08/1396]
00:00
60
تلاوت مرحوم استاد علی حجاج سویسی
جزء 27
01:00
120
تمنای بهشت
03:00
30
تلاوت استاد عباس امام جمعه
03:30
60
تلاوت مرحوم استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
04:30
65
قرار وصل
اذان صبح: 05:16 موذن: استاد صبحدل
05:35
10
صفحه نور
05:45
10
تلاوت مرحوم استاد علی شمیس
05:55
5
میان برنامه
06:00
20
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
جزء 22
06:20
15
نسیم رحمت
06:35
10
میان برنامه
06:45
75
مهر تابان(زنده)
08:00
10
خبر سراسری(زنده)
08:10
5
میان برنامه
08:15
30
تلاوت مرحوم استاد محمد عبدالعزیز حصان
08:45
10
كلام خوبان
08:55
5
میان برنامه
09:00
15
تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی
09:15
45
قرآن و زندگی(زنده)
10:00
20
تلاوت مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
10:20
20
تلاوت آقای محمد جواد حسینی
10:40
5
میان برنامه
10:45
15
روشنا
11:00
15
خبر قرآنی(زنده)
11:15
20
ترجمان وحی
11:35
45
آرام جان(زنده)
اذان ظهر: 11:50 موذن: استاد محمدپور
12:20
10
صفحه نور
12:30
10
حدیث بندگی
12:40
5
میان برنامه
12:45
30
تلاوت استاد محمد عباسی
نیم جزء اول از جزء 29
13:15
45
سمت خدا(زنده)
14:00
10
خبر سراسری(زنده)
14:10
5
میان برنامه
14:15
15
تلاوت آقای سعید پرویزی
14:30
45
افق
15:15
15
تلاوت استاد محمد حسین سعیدیان
15:30
5
میان برنامه
15:35
10
صفحه نور
كارشناس: استاد اخوان اقدم
15:45
15
حریم ایمان
كارشناس: حجت الاسلام پویا
16:00
15
خبر قرآنی(زنده)
16:15
40
نمای نزدیك(زنده)
16:55
5
آموزش نماز
17:00
35
اذان
اذان مغرب: 17:15، موذن: استاد كریم منصوری
17:35
10
صفحه نور
به كارشناسی استاد موسوی بلده
17:45
30
در مكتب وحی
18:15
25
تلاوت آقای حامد شاكرنژاد
18:40
15
احسان ماندگار
18:55
5
میان برنامه
19:00
25
تلاوت مرحوم استاد حمدی محمود زامل
19:25
30
شمیم دانش
19:55
5
میان برنامه
20:00
5
صلوات خاصه امام رضا(ع)
20:05
25
تلاوت استاد عباس امام جمعه
20:30
30
سخنرانی

21:00
10
تلاوت ترتیل مرحوم استاد محمد صدیق منشاوی
21:10
35
اشراق
21:45
15
تلاوت آقای حمید رضا احمدی وفا
22:00
11
تلاوت استاد پرهیزكار
جزء 27
22:11
33
سروش هدایت
22:45
10
حفظ نور
22:55
10
میان برنامه
23:05
50
زیارت جامعه كبیره
23:55
4
میان برنامه

جدول پخش برنامه های
[28/08/1396]
00:00
60
تلاوت استاد علی حجاج سویسی
جزء 28
01:00
120
تمنای بهشت
03:00
30
تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی
03:30
60
تلاوت مرحوم استاد سید متولی عبدالعال
04:30
65
قرار وصل
اذان صبح: 05:17 موذن: استاد رضیعی
05:35
10
صفحه نور
05:45
10
تلاوت آقای عبدالباسط امام تومارا
05:55
5
میان برنامه
06:00
20
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
جزء 22
06:20
15
نسیم رحمت
كارشناس: دكتر نیكنام
06:35
10
میان برنامه
06:45
10
تلاوت- پخش
06:55
5
میان برنامه
07:00
5
تلاوت- پخش
07:05
50
سخنرانی
07:55
5
صلوات خاصه امام رضا(ع)
08:00
10
خبر سراسری(زنده)
08:10
5
میان برنامه
08:15
30
تلاوت مرحوم استاد شحات محمد انور
08:45
10
كلام خوبان
08:55
5
میان برنامه
09:00
15
تلاوت آقای جعفر فردی
09:15
45
میان برنامه
10:00
20
تلاوت مرحوم استاد راغب مصطفی غلوش
10:20
20
تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا
10:40
5
میان برنامه
10:45
15
مسیر روشن
11:00
15
خبر قرآنی(زنده)
11:15
20
ترجمان وحی
11:35
45
آرام جان(زنده)
اذان ظهر: 11:50 موذن: مرحوم استاد آقاتی
12:20
10
صفحه نور
12:30
10
تجلی وحی
12:40
5
میان برنامه
12:45
30
تلاوت استاد محمد عباسی
نیم جزء اول از جزء 29 قرآن كریم
13:15
45
سمت خدا(زنده)
14:00
10
خبر سراسری(زنده)
14:10
5
میان برنامه
14:15
25
تلاوت آقای مهدی قره شیخ لو
14:40
5
میان برنامه
14:45
15
شرح ناب
15:00
35
تلاوت مرحوم استاد محمد صدیق منشاوی
15:35
10
صفحه نور
كارشناس: استاد اخوان اقدم
15:45
15
قرآن و اقتصاد
16:00
15
خبر قرآنی(زنده)
16:15
40
تلاوت مرحوم استاد محمد احمد شبیب
16:55
5
آموزش نماز
17:00
35
اذان
اذان مغرب: 17:15 موذن: مرحوم استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
17:35
10
صفحه نور
كارشناس: استاد موسوی بلده
17:45
30
در مكتب وحی
18:15
25
تلاوت آقای امین پویا
18:40
15
احسان ماندگار
ویژه برنامه به مناسبت هفته وقف
18:55
5
میان برنامه
19:00
30
تلاوت مرحوم استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
19:30
30
شمیم دانش
20:00
30
تلاوت مرحوم استاد ابوالعینین شعیشع
20:30
30
تجوید تحقیقی
21:00
10
تلاوت استاد مرحوم محمد صدیق منشاوی
21:10
35
مصباح، پرسش و پاسخ قرآنی
21:45
15
تلاوت استاد حسین كرمی
22:00
11
تلاوت استاد پرهیزكار
22:11
33
سروش هدایت
22:45
10
حفظ نور
كارشناس: استاد معتز آقایی
22:55
10
میان برنامه
23:05
50
تلاوت مرحوم استاد مصطفی اسماعیل
23:55
4
میان برنامه

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir