انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو قرآن

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[28/10/1396]
00:00
60
تلاوت استاد عباس امام جمعه
جزء 28
01:00
120
تمنای بهشت
03:00
30
تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی
03:30
40
تلاوت مرحوم استاد طه الفشنی
04:10
40
تلاوت مرحوم استاد محمد اللیثی
04:50
10
صفحه نور
05:00
55
قرار وصل
اذان صبح: 05:45- موذن: استاد رضیعی
ویژه اذان صبح
05:55
5
میان برنامه
06:00
20
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
جزء 22
06:20
15
نسیم رحمت
كارشناس: دكتر نیكنام
06:35
5
زیارت حضرت رسول(ص)
06:40
15
تلاوت- پخش
06:55
5
میان برنامه
07:00
55
تلاوت شیخ محمود شحات انور
تلاوت منتخب برنامه صبحگاهی مهر تابان كه پنج شنبه هر هفته در این ساعت پخش می شود.
07:55
5
میان برنامه
08:00
10
خبر سراسری(زنده)
08:10
5
میان برنامه
08:15
30
تلاوت استاد مرحوم طه الفشنی
08:45
10
تلاوت استاد محمد بدر حسین
08:55
5
میان برنامه
09:00
15
تلاوت آقای مهدی عادلی
09:15
45
هدیه آسمانی(زنده)
10:00
20
تلاوت مرحوم استاد شحات محمد انور
10:20
25
تلاوت آقای سعید پرویزی
10:45
15
مسیر روشن
11:00
15
خبر قرآنی(زنده)
11:15
20
تلاوت استاد سید سعید
11:35
10
صفحه نور
11:45
5
عطر عترت
11:50
40
آرام جان
اذان ظهر: 12:15- موذن: استاد آقاتی
12:30
10
تجلی وحی
12:40
5
میان برنامه
12:45
30
تلاوت مرحوم استاد محمد صدیق منشاوی
نیم جزء دوم از جزء 29
13:15
45
سمت خدا(زنده)
14:00
10
خبر سراسری(زنده)
14:10
5
میان برنامه
14:15
15
تلاوت آقای هوشنگ یاری
14:30
5
میان برنامه
14:35
25
نقش خیال
15:00
35
تلاوت استاد عبدالعزیز علی الفرج
15:35
10
صفحه نور
15:45
15
قرآن و اقتصاد
16:00
15
خبر قرآنی(زنده)
16:15
45
تلاوت مرحوم استاد سعید مسلم
17:00
5
تلاوت استاد سبزعلی
17:05
45
اذانگاهی(زنده)
اذان مغرب: 17:37- موذن: استاد طنطاوی
17:50
10
صفحه نور
كارشناس: استاد سیدمحسن موسوی بلده
18:00
30
تلاوت آقای محمدجواد حسینی
18:30
25
فهم زبان قرآن
18:55
5
میان برنامه
19:00
30
تلاوت استاد عبدالواحد زكی
19:30
30
در مكتب وحی- آیت الله ضیاء آبادی
20:00
30
تلاوت آقای حامد شاكرنژاد
20:30
30
قرآن و قرائت
21:00
10
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
21:10
35
اشراق
21:45
15
تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی
22:00
10
تلاوت استاد پرهیزكار
جزء 27
22:10
30
دعای كمیل
22:40
15
تلاوت مرحوم استاد محمد عمران
22:55
10
میان برنامه
23:05
50
تلاوت مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
23:55
4
میان برنامه

جدول پخش برنامه های
[29/10/1396]
00:00
60
تلاوت استاد عباس امام جمعه
جزء 29
01:00
120
تمنای بهشت
03:00
30
تلاوت استاد عباس امام جمعه
03:30
40
تلاوت استاد محمود رمضان
04:10
40
تلاوت استاد احمد نعینع
04:50
10
صفحه نور
05:00
55
قرار وصل
اذان صبح: 05:44، موذن: استاد موذن زاده اردبیلی
05:55
5
میان برنامه
06:00
20
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
جزء 22
06:20
15
نسیم رحمت
كارشناس: دكتر نیكنام
06:35
5
زیارت حضرت رسول(ص)
06:40
15
تلاوت- پخش
06:55
5
میان برنامه
07:00
10
تلاوت- پخش
07:10
45
دعای ندبه
07:55
5
میان برنامه
08:00
10
خبر سراسری(زنده)
08:10
5
میان برنامه
08:15
30
تلاوت مرحوم استاد مصطفی اسماعیل
08:45
10
تلاوت استاد سید محمد نقشبندی
08:55
5
میان برنامه
09:00
15
تلاوت آقای حمید شاكرنژاد
09:15
60
صبح امید(زنده)
10:15
20
تلاوت استاد سید متولی عبدالعال
10:35
25
تفسیر نوجوان
11:00
15
خبر قرآنی(زنده)
11:15
20
ترنم آیات
11:35
10
صفحه نور
11:45
5
عطر عترت
11:50
40
آرام جان(زنده)
اذان ظهر: 12:15، موذن: استاد كریم منصوری
12:30
10
حدیث بندگی
12:40
5
میان برنامه
12:45
30
تلاوت مرحوم استاد محمد صدیق منشاوی
نیم جزء اول از جزء 30
13:15
45
تلاوت استاد محمود علی البناء
14:00
30
خبر سراسری(زنده)
14:30
65
تلاوت درخواستی(زنده)
15:35
10
صفحه نور
كارشناس: استاد حسین اخوان اقدم
15:45
15
تلاوت درخواستی(زنده)
16:00
15
خبر قرآنی(زنده)
16:15
80
تلاوت درخواستی(زنده)
اذان مغرب: 17:38- موذن: استاد سعیدیان
17:35
10
صفحه نور
كارشناس: استاد سید محسن موسوی بلده
17:45
195
تلاوت درخواستی(زنده)
21:00
10
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
جزء 27
21:10
35
اشراق
21:45
15
تلاوت آقای مسعود نیكدستی
22:00
10
تلاوت استاد پرهیزكار
جزء 27
22:10
35
كیمیای وصال
بیانات مرحوم حضرت آیت الله محمد شجاعی
22:45
10
تلاوت استاد محمد ابوزید
22:55
10
میان برنامه
23:05
50
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
23:55
4
میان برنامه

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir