انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو فرهنگ

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[03/02/1397]
00:00
90
چهار باغ
01:30
30
ایل بانگ
كاری از گروه تولید و تامین
02:00
15
سفر به شعر
ایلیاد موسوی(كارشناس)- كاری از گروه ادب و هنر
02:15
15
اشراق
قدمعلی سرامی(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه
02:30
30
نمایش فرهنگ
كاری از اداره كل هنرهای نمایشی رادیو
03:00
30
در قلمرو تاریخ
آرش نورآقایی(كارشناس)
03:30
30
كیمیای كلمات
بهرام پروین گنابادی(كارشناس)
04:00
30
هزار و یك سخن
محمد رجبی، آیت ا.. محقق داماد و سید حسن شهرستانی(سخنرانان)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه
04:30
40
ناز و نیاز
حسین اخوان(كارشناس)
05:10
10
دایره مینا
محمد عبدالعلی پور(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه
05:20
10
گنج آخر
استاد امیر نوری(گوینده)- كاری از گروه تولید و تامین
05:30
30
اسطوره های ایرانی
مهدی فكری و خانم لیلی ورهرام(كارشناسان)- كاری از گروه تولید و تامین
06:00
15
ندای آغاز
پخش سرود جمهوری اسلامی
06:15
15
ترانه باران
سید صادق نبوی(كارشناس)، كاری از گروه فرهنگ و جامعه
06:30
30
صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)
07:00
10
خبر
07:10
50
ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)
08:00
30
خبر
08:30
90
هفت كوچه(زنده)
با حضور گوینده محترم مركز- كاری از گروه فرهنگ و جامعه
10:00
30
ایران آفرین
محمد یقینی(كارشناس)- كاری از گروه فرهنگ و جامعه
10:30
90
كافه نیمروز(زنده)
12:00
10
گام های گمشده
كاری از گروه تولید و تامین
12:10
5
میان برنامه
12:15
30
كلماتی كه بوی تازگی می دهند
كاری از گروه تاریخ و اندیشه
12:45
30
اذان ظهر
13:15
15
در جستجوی معنا
خانم یلدا طبسی(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه
13:30
30
هفتانه
علی جعفری و سعیداسلام زاده(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر
14:00
30
خبر

مشروح اخبار ساعت 14
14:30
45
با فرهنگ سفر كنید
مازیار شفاعتی و خانم فرناز خندان(كارشناسان)- كاری از گروه فرهنگ و جامعه
15:15
30
كوبه(زنده)
كاری از گروه فرهنگ و جامعه
15:45
15
با ستاره ها
كاری از گروه تولید و تامین
16:00
30
اسطوره های ایرانی
مهدی فكری و خانم لیلی ورهرام(كارشناسان)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه
16:30
30
جهان نما
كاری از گروه ادب و هنر
17:00
30
سكوت كتاب
حسن گوهرپور(كارشناس)- كاری از گروه كتاب
17:30
15
نغمه های نیمایی
كاری از گروه ادب و هنر
17:45
15
جستجوی ناتمام
كاری از گروه تولید و تامین
18:00
30
مروارید شرق
برنامه ای مشترك از رادیو بین المللی چین و رادیو فرهنگ
18:30
30
فرزانگان فرهنگ
پروفسور چفت چی(كارشناس)- كاری از گروه فرهنگ و جامعه
19:00
30
خبر
19:30
90
رادیو كتاب
اذان مغرب: 20:03- موذن: استاد محمدحسین سعیدیان
21:00
15
شنیدنی های تاریخ
بهروز رضوی(گوینده)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه
21:15
15
فارسی با طعم شكر
كاری از گروه كتاب
21:30
90
نیستان
كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر و فرنوش تدین(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر
23:00
59
مسیر آرمانی
كاری از گروه تولید و تامین

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir