انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو نمایش

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[03/12/1395]
00:00
30
نمایش یکی بود یکی نبود(تکرار)
با هنرمندی بازیگران قدیمی رادیو
00:30
15
میان برنامه
00:45
30
نمایش بازگشت دوباره(تکرار)
کارگردان: مجید حمزه هنرمندان: مهدی نمینی مقدم، مینو جبارزاده نویسنده: سوگند عباسی
01:15
15
میان برنامه
01:30
35
نمایش نفس عمیق- قسمت 3(تکرار)
کارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: شمسی صادقی، نورالدین جوادیان نویسنده: معصومه نجفی
02:05
30
نمایش مشعلی در آشوب- قسمت 2(تکرار)
کارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: مهدی طهماسبی، علی زرینی نویسنده: محمد زارعی
02:35
30
نمایش تقویم قمر در عقرب- قسمت 3(تکرار)
کارگردان: حسین فلاح هنرمندان: مهرداد مهماندوست، ماندانا محسنی نویسنده: سپیده خمسه نژاد
03:05
30
نمایش محیط بانان- قسمت 3(تکرار)
کارگردان: مجید حمزه هنرمندان: محسن بهرامی، مینو جبارزاده نویسنده: سعید تشکری
03:35
30
نمایش از خیال تا واقعیت(تکرار)
کارگردان: فریدون محرابی هنرمندان: ایوب آقاخانی، ناهید مسلمی نویسنده: الهام رفیعی
04:05
10
میان برنامه
04:15
30
نمایش پهلوان خسرو معصومی(تکرار)
کارگردان: محمد پورحسن هنرمندان: حمید یزدانی، محسن بهرامی نویسنده: علی عباسی
04:45
5
سایه سار مهر
04:50
10
میان برنامه
05:00
30
اذان
برنامه اذانگاهی
05:30
30
نمایش امانتدار(تکرار)
کارگردان: مجید حمزه هنرمندان: مهرداد مهماندوست، صفا آقاجانی نویسنده: مریم امینی
06:00
30
میان برنامه
06:30
30
نمایش وقتی هدف پیشانی پسرت باشد
کارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: صفا آقاجانی، شیوا رفیعیان نویسنده: سهیلا خدادادی
07:00
15
میان برنامه
07:15
30
نمایش بر میگردیم- قسمت 5
کارگردان: میکائیل شهرستانی هنرمندان: ناهید مسلمی، علی میلانی نویسنده: بهرام صادقی مزیدی
07:45
15
میان برنامه
08:00
45
خبر
08:45
15
میان برنامه
09:00
30
نمایش حکایتی ساده- قسمت 4
کارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: مهرداد عشقیان، بیوک میرزایی نویسنده: محمدهادی نام ور
09:30
15
میان برنامه
09:45
30
نمایش یکی بود یکی نبود
با هنرمندی بازیگران قدیمی رادیو
10:15
15
میان برنامه
10:30
30
نمایش غزه وقتی انسانی به آن بنگری
کارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: بهرام سروری نژاد، جواد پیشگر نویسنده: سهیلا خدادادی
11:00
15
میان برنامه
11:15
30
نمایش نفس عمیق- قسمت 4
کارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: شمسی صادقی، نورالدین جوادیان نویسنده: معصومه نجفی
11:45
15
میان برنامه
12:00
30
اذان
برنامه اذانگاهی
12:30
15
سایه سار مهر
12:45
30
نمایش مشعلی در آشوب- قسمت 3
کارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: مهدی طهماسبی، علی زرینی نویسنده: محمد زارعی
13:15
15
میان برنامه
13:30
30
نمایش وقتی هدف پیشانی پسرت باشد
کارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: صفا آقاجانی، شیوا رفیعیان نویسنده: سهیلا خدادادی
14:00
45
خبر
14:45
30
میان برنامه
15:15
30
نمایش تقویم قمر در عقرب- قسمت 4
کارگردان: حسین فلاح هنرمندان: مهرداد مهماندوست، ماندانا محسنی نویسنده: سپیده خمسه نژاد
15:45
15
سایه سار مهر

16:00
30
نمایش پهلوان حبیب الله بلور
کارگردان: محمد پورحسن هنرمندان: حمید یزدانی، محمد آقامحمدی نویسنده: علی عباسی
16:30
15
میان برنامه
16:45
15
سایه سار مهر
17:00
30
نمایش مشعلی در آشوب- قسمت 3
کارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: مهدی طهماسبی، علی زرینی نویسنده: محمد زارعی
17:30
30
نمایش بر میگردیم- قسمت 5
کارگردان: میکائیل شهرستانی هنرمندان: ناهید مسلمی، علی میلانی نویسنده: بهرام صادقی مزیدی
18:00
30
اذان
برنامه اذانگاهی
18:30
15
میان برنامه
18:45
30
نمایش حکایتی ساده- قسمت 4
کارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: مهرداد عشقیان، بیوک میرزایی نویسنده: محمدهادی نام ور
19:15
30
نمایش محیط بانان- قسمت 4
کارگردان: مجید حمزه هنرمندان: محسن بهرامی، مینو جبارزاده نویسنده: سعید تشکری
19:45
15
میان برنامه
20:00
30
نمایش بازگشت به حیفا- قسمت 1
کارگردان: اکبر زنجانپور هنرمندان: نگین خواجه نصیر، احمد ایرانیخواه نویسنده: غسان کنفانی
20:30
30
نمایش نفس عمیق- قسمت 4
کارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: شمسی صادقی، نورالدین جوادیان نویسنده: معصومه نجفی
21:00
30
نمایش تقویم قمر در عقرب- قسمت 4
کارگردان: حسین فلاح هنرمندان: مهرداد مهماندوست، ماندانا محسنی نویسنده: سپیده خمسه نژاد
21:30
30
نمایش پهلوان حبیب الله بلور
کارگردان: محمد پورحسن هنرمندان: حمید یزدانی، محمد آقامحمدی نویسنده: علی عباسی
22:00
30
نمایش وقتی هدف پیشانی پسرت باشد(تکرار)
کارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: صفا آقاجانی، شیوا رفیعیان نویسنده: سهیلا خدادادی
22:30
15
میان برنامه
22:45
30
نمایش بر میگردیم- قسمت 5(تکرار)
کارگردان: میکائیل شهرستانی هنرمندان: ناهید مسلمی، علی میلانی نویسنده: بهرام صادقی مزیدی
23:15
30
نمایش حکایتی ساده- قسمت 4(تکرار)
کارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: مهرداد عشقیان، بیوک میرزایی نویسنده: محمدهادی نام ور
23:45
14
میان برنامه

جدول پخش برنامه های
[04/12/1395]
00:00
30
نمایش یکی بود یکی نبود(تکرار)
با هنرمندی بازیگران قدیمی رادیو
00:30
15
میان برنامه
00:45
30
نمایش غزه وقتی انسانی به آن بنگری(تکرار)
کارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: بهرام سروری نژاد، جواد پیشگر نویسنده: سهیلا خدادادی
01:15
15
میان برنامه
01:30
35
نمایش نفس عمیق- قسمت 4(تکرار)
کارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: شمسی صادقی، نورالدین جوادیان نویسنده: معصومه نجفی
02:05
30
نمایش مشعلی در آشوب- قسمت 3(تکرار)
کارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: مهدی طهماسبی، علی زرینی نویسنده: محمد زارعی
02:35
30
نمایش تقویم قمر در عقرب- قسمت 4(تکرار)
کارگردان: حسین فلاح هنرمندان: مهرداد مهماندوست، ماندانا محسنی نویسنده: سپیده خمسه نژاد
03:05
30
نمایش محیط بانان- قسمت 4(تکرار)
کارگردان: مجید حمزه هنرمندان: محسن بهرامی، مینو جبارزاده نویسنده: سعید تشکری
03:35
30
نمایش بازگشت به حیفا- قسمت 1(تکرار)
کارگردان: اکبر زنجانپور هنرمندان: نگین خواجه نصیر، احمد ایرانی خواه نویسنده: غسان کنفانی
04:05
10
میان برنامه
04:15
30
نمایش پهلوان حبیب الله بلور(تکرار)
کارگردان: محمد پورحسن هنرمندان: حمید یزدانی، محمد آقامحمدی نویسنده: علی عباسی
04:45
5
سایه سار مهر
04:50
10
میان برنامه
05:00
30
اذان
برنامه اذانگاهی
05:30
30
نمایش وقتی هدف پیشانی پسرت باشد(تکرار)
کارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: صفا آقاجانی، شیوا رفیعیان نویسنده: سهیلا خدادادی
06:00
30
میان برنامه
06:30
30
نمایش کوثرنامه- قسمت 1
کارگردان: اکبر زنجانپور هنرمندان: بهناز بستاندوست، خسرو فرخزادی نویسنده: بابک صفی خانی
07:00
15
میان برنامه
07:15
30
نمایش دستم را تو بگیر- قسمت 1
کارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: مینو جبارزاده، بهناز بستاندوست نویسنده: باران امیرحسنی
07:45
15
میان برنامه
08:00
45
خبر
08:45
15
میان برنامه
09:00
30
نمایش دیر است- قسمت 1
کارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: مهرداد عشقیان، بیوک میرزایی نویسنده: صادق عاشورپور
09:30
15
میان برنامه
09:45
30
نمایش یکی بود یکی نبود
با هنرمندی بازیگران قدیمی رادیو
10:15
15
میان برنامه
10:30
30
نمایش لحظه آخر
کارگردان: خسرو فرخزادی هنرمندان: عباس توفیقی، مهرداد عشقیان نویسنده: ندا ثابتی
11:00
15
میان برنامه
11:15
30
نمایش نفس عمیق- قسمت 5
کارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: شمسی صادقی، نورالدین جوادیان نویسنده: معصومه نجفی
11:45
15
میان برنامه
12:00
30
اذان
برنامه اذانگاهی
12:30
15
سایه سار مهر
12:45
30
نمایش مشعلی در آشوب- قسمت 4
کارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: مهدی طهماسبی، علی زرینی نویسنده: محمد زارعی
13:15
15
میان برنامه
13:30
30
نمایش کوثرنامه- قسمت 1
کارگردان: اکبر زنجانپور هنرمندان: بهناز بستاندوست، خسرو فرخزادی نویسنده: بابک صفی خانی
14:00
45
خبر
14:45
30
میان برنامه
15:15
30
نمایش تقویم قمر در عقرب- قسمت 5
کارگردان: حسین فلاح هنرمندان: مهرداد مهماندوست، ماندانا محسنی نویسنده: سپیده خمسه نژاد
15:45
15
میان برنامه
16:00
30
نمایش پهلوان عباس حریری
کارگردان: محمد پورحسن هنرمندان: محسن بهرامی، اسماعیل بختیاری نویسنده: علی عباسی
16:30
15
میان برنامه
16:45
15
سایه سار مهر
17:00
30
نمایش مشعلی در آشوب- قسمت 4
کارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: مهدی طهماسبی، علی زرینی نویسنده: محمد زارعی
17:30
30
نمایش دستم را تو بگیر- قسمت 1
کارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: مینو جبارزاده، بهناز بستاندوست نویسنده: باران امیرحسنی
18:00
30
اذان
برنامه اذانگاهی
18:30
15
میان برنامه
18:45
30
نمایش دیر است- قسمت 1
کارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: مهرداد عشقیان، بیوک میرزایی نویسنده: صادق عاشورپور
19:15
30
نمایش محیط بانان- قسمت 5
کارگردان: مجید حمزه هنرمندان: محسن بهرامی، مینو جبارزاده نویسنده: سعید تشکری
19:45
15
میان برنامه
20:00
30
نمایش بازگشت به حیفا- قسمت 2
کارگردان: اکبر زنجانپور هنرمندان: نگین خواجه نصیر، احمد ایرانی خواه نویسنده: غسان کنفانی
20:30
30
نمایش نفس عمیق- قسمت 5
کارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: شمسی صادقی، نورالدین جوادیان نویسنده: معصومه نجفی
21:00
30
نمایش تقویم قمر در عقرب- قسمت 5
کارگردان: حسین فلاح هنرمندان: مهرداد مهماندوست، ماندانا محسنی نویسنده: سپیده خمسه نژاد
21:30
30
نمایش پهلوان عباس حریری
کارگردان: محمد پورحسن هنرمندان: محسن بهرامی، اسماعیل بختیاری نویسنده: علی عباسی
22:00
30
نمایش کوثرنامه- قسمت 1(تکرار)
کارگردان: اکبر زنجانپور هنرمندان: بهناز بستاندوست، خسرو فرخزادی نویسنده: بابک صفی خانی
22:30
15
میان برنامه
22:45
30
نمایش دستم را تو بگیر- قسمت 1(تکرار)
کارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: مینو جبارزاده، بهناز بستاندوست نویسنده: باران امیرحسنی
23:15
30
نمایش دیر است- قسمت 1(تکرار)
کارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: مهرداد عشقیان، بیوک میرزایی نویسنده: صادق عاشورپور
23:45
14
میان برنامه

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir