پخش زنده و آرشیو رادیو

همسفره

این برنامه ویژه افطار ماه مبارك رمضان می باشد. در این ویژه برنامه از دو مجری بازیگر (مهدی طهماسبی و نگین خواجه نصیر بصورت ثابت بهره گرفته می شود و در هر برنامه از یك یا دو بازیگر مهمان استفاده خواهد شد و در هر قسمت یك موضوع با استفاده از آیات قران مورد نظر قرار می گیرد. همچنین در این برنامه از مهمانانی دعوت به عمل می آید كه در زندگی شان اتفاق مهمی رخ داده است و ایشان با حضور بر سر سفره افطار رادیو نمایش به بیان آن اتفاق برای شنوندگان رادیو نمایش می پردازند. اذان: 19:57 موذن: استاد كریم منصوری