انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو نمایش

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[03/02/1397]
00:00
30
نمایش تولدی دیگر- قسمت 2(تكرار)
كارگردان: آشا محرابی هنرمندان: سیما خوش چشم، شهین نجف زاده نویسنده: عباس اقسامی
00:30
15
میان برنامه
00:45
30
شب ایوب- قسمت 5(تكرار)
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر گوینده: رامین پورایمان نویسنده: داوود غفارزادگان
01:15
15
میان برنامه
01:30
30
نمایش خدمت- قسمت 2(تكرار)
كارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: مسعود زنوزی راد، نوشین حسن زاده نویسنده: بهرام صادقی مزیدی
02:00
30
حافظ هفت- قسمت 5(تكرار)
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر راوی: امیرعباس توفیقی نویسنده: اكبر صحرایی
02:30
30
نمایش لوطی و آتش- قسمت 5(تكرار)
كارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: مهرداد مهماندوست، بهادر ابراهیمی نویسنده: داریوش روحی
03:00
30
نمایش عطر چای(تكرار)
كارگردان: صدرالدین شجره هنرمندان: كرامت رودساز، مهین نثری نویسنده: یاسمن شكرگزار
03:30
60
با درام نویسان معاصر(تكرار)
كارگردان و نویسنده: جواد پیشگر تهیه كننده: محمود احمدی
04:30
10
میان برنامه
04:40
35
اذان
برنامه اذانگاهی
05:15
15
سایه سار مهر
05:30
30
نمایش قطار نیمه شب- قسمت 2(تكرار)
كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: باقر كریم پور، فریبا متخصص نویسنده: علیرضا مهربان
06:00
30
میان برنامه
06:30
30
دم حضرت والا- قسمت 1
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر گویندگان: نوشین حسن زاده، نورالدین جوادیان نویسنده: احمد عرب لو
07:00
90
صبح چهار فصل
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: علی تاجمیر، علی عمرانی نویسنده: نسیم خراشادی زاده
08:30
15
میان برنامه
08:45
15
سایه سار مهر
09:00
60
گیومه
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر، مهدیه تقی زاده گوینده: سعیده فرضی
10:00
30
نمایش تولدی دیگر- قسمت 3
كارگردان: آشا محرابی هنرمندان: سیما خوش چشم، شهین نجف زاده نویسنده: عباس اقسامی
10:30
30
شب ایوب- قسمت 6
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر گوینده: رامین پورایمان نویسنده: داوود غفارزادگان
11:00
15
میان برنامه
11:15
30
نمایش خدمت- قسمت 3
كارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: مسعود زنوزی راد، نوشین حسن زاده نویسنده: بهرام صادقی مزیدی
11:45
15
میان برنامه
12:00
15
سایه سار مهر
12:15
30
حافظ هفت- قسمت 6
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر راوی: امیرعباس توفیقی نویسنده: اكبر صحرایی
12:45
30
اذان
برنامه اذانگاهی
13:15
15
میان برنامه
13:30
30
نمایش شب آویز- قسمت 1
كارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: شمسی صادقی، پری امیر حمزه نویسنده: منیژه آرمین
14:00
45
خبر

رله از رادیو ایران
14:45
30
میان برنامه
15:15
30
نمایش دوست من بهاء الدین
كارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: ایوب آقاخانی، مهدی صباغی نویسنده: سعید تشكری
15:45
15
میان برنامه
16:00
30
نمایش قطار نیمه شب- قسمت 3
كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: باقر كریم پور، فریبا متخصص نویسنده: علیرضا مهربان
16:30
15
میان برنامه
16:45
30
نمایش تولدی دیگر- قسمت 3
كارگردان: آشا محرابی هنرمندان: سیما خوش چشم، شهین نجف زاده نویسنده: عباس اقسامی
17:15
15
میان برنامه
17:30
30
شب ایوب- قسمت 6
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر گوینده: رامین پورایمان نویسنده: داوود غفارزادگان
18:00
15
میان برنامه
18:15
30
نمایش خدمت- قسمت 3
كارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: مسعود زنوزی راد، نوشین حسن زاده نویسنده: بهرام صادقی مزیدی
18:45
30
دم حضرت والا- قسمت 1
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر گویندگان: نوشین حسن زاده، نورالدین جوادیان نویسنده: احمد عرب لو
19:15
30
نمایش شب آویز- قسمت 1
كارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: شمسی صادقی، پری امیر حمزه نویسنده: منیژه آرمین
19:45
30
اذان
برنامه اذانگاهی
20:15
15
میان برنامه
20:30
30
نمایش قطار نیمه شب- قسمت 3
كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: باقر كریم پور، فریبا متخصص نویسنده: علیرضا مهربان
21:00
60
با درام نویسان معاصر
كارگردان و نویسنده: جواد پیشگر تهیه كننده: محمود احمدی
22:00
30
دم حضرت والا- قسمت 1(تكرار)
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر گویندگان: نوشین حسن زاده، نورالدین جوادیان نویسنده: احمد عرب لو
22:30
89
صبح چهار فصل(تكرار)
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: علی تاجمیر، علی عمرانی نویسنده: نسیم خراشادی زاده

جدول پخش برنامه های
[04/02/1397]
00:00
30
نمایش تولدی دیگر- قسمت 3(تكرار)
كارگردان: آشا محرابی هنرمندان: سیما خوش چشم، شهین نجف زاده نویسنده: عباس اقسامی
00:30
15
میان برنامه
00:45
30
شب ایوب- قسمت 6(تكرار)
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر گوینده: رامین پورایمان نویسنده: داوود غفارزادگان
01:15
15
میان برنامه
01:30
30
نمایش خدمت- قسمت 3(تكرار)
كارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: مسعود زنوزی راد، نوشین حسن زاده نویسنده: بهرام صادقی مزیدی
02:00
30
حافظ هفت- قسمت 6(تكرار)
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر راوی: امیرعباس توفیقی نویسنده: اكبر صحرایی
02:30
30
نمایش شب آویز- قسمت 1(تكرار)
كارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: شمسی صادقی، پری امیرحمزه نویسنده: منیژه آرمین
03:00
30
نمایش دوست من بهاء الدین(تكرار)
كارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: ایوب آقاخانی، مهدی صباغی نویسنده: سعید تشكری
03:30
60
با درام نویسان معاصر(تكرار)
كارگردان و نویسنده: جواد پیشگر تهیه كننده: محمود احمدی
04:30
10
میان برنامه
04:40
35
اذان
برنامه اذانگاهی
05:15
15
سایه سار مهر
05:30
30
نمایش قطار نیمه شب- قسمت 3(تكرار)
كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: باقر كریم پور، فریبا متخصص نویسنده: علیرضا مهربان
06:00
30
میان برنامه
06:30
30
دم حضرت والا- قسمت 2
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر گویندگان: نوشین حسن زاده، نورالدین جوادیان نویسنده: احمد عرب لو
07:00
90
صبح چهار فصل
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: علی تاجمیر، علی عمرانی نویسنده: نسیم خراشادی زاده
08:30
15
میان برنامه
08:45
15
سایه سار مهر
09:00
60
گیومه
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر، مهدیه تقی زاده گوینده: سعیده فرضی
10:00
30
نمایش تولدی دیگر- قسمت 4
كارگردان: آشا محرابی هنرمندان: سیما خوش چشم، شهین نجف زاده نویسنده: عباس اقسامی
10:30
30
شب ایوب- قسمت 7
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر گوینده: رامین پورایمان نویسنده: داوود غفارزادگان
11:00
15
میان برنامه
11:15
30
نمایش خدمت- قسمت 4
كارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: مسعود زنوزی راد، نوشین حسن زاده نویسنده: بهرام صادقی مزیدی
11:45
15
میان برنامه
12:00
15
سایه سار مهر
12:15
30
حافظ هفت- قسمت 7
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر راوی: امیرعباس توفیقی نویسنده: اكبر صحرایی
12:45
30
اذان
برنامه اذانگاهی
13:15
15
میان برنامه
13:30
30
نمایش شب آویز- قسمت 2
كارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: شمسی صادقی، پری امیرحمزه نویسنده: منیژه آرمین
14:00
45
خبر
14:45
30
میان برنامه
15:15
30
نمایش درد با درمان
كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان:علی اصغر دریایی، صفا آقاجانی نویسنده: نعیما كرمی
15:45
15
میان برنامه
16:00
30
نمایش قطار نیمه شب- قسمت 4
كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: باقر كریم پور، فریبا متخصص نویسنده: علیرضا مهربان
16:30
15
میان برنامه
16:45
30
نمایش تولدی دیگر- قسمت 4
كارگردان: آشا محرابی هنرمندان: سیما خوش چشم، شهین نجف زاده نویسنده: عباس اقسامی
17:15
15
میان برنامه
17:30
30
شب ایوب- قسمت 7
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر گوینده: رامین پورایمان نویسنده: داوود غفارزادگان
18:00
15
میان برنامه
18:15
30
نمایش خدمت- قسمت 4
كارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: مسعود زنوزی راد، نوشین حسن زاده نویسنده: بهرام صادقی مزیدی
18:45
30
دم حضرت والا- قسمت 2
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر گویندگان: نوشین حسن زاده، نورالدین جوادیان نویسنده: احمد عرب لو
19:15
30
نمایش شب آویز- قسمت 2
كارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: شمسی صادقی، پری امیرحمزه نویسنده: منیژه آرمین
19:45
30
اذان
برنامه اذانگاهی
20:15
15
میان برنامه
20:30
30
نمایش قطار نیمه شب- قسمت 4
كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: باقر كریم پور، فریبا متخصص نویسنده: علیرضا مهربان
21:00
60
با درام نویسان معاصر
كارگردان و نویسنده: جواد پیشگر تهیه كننده: محمود احمدی
22:00
30
دم حضرت والا- قسمت 2(تكرار)
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر گویندگان: نوشین حسن زاده، نورالدین جوادیان نویسنده: احمد عرب لو
22:30
89
صبح چهار فصل(تكرار)
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: علی تاجمیر، علی عمرانی نویسنده: نسیم خراشادی زاده

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir