انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو نمایش

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[29/10/1395]
00:00
30
نمایش یکی بود یکی نبود(تکرار)
با هنرمندی بازیگران قدیمی رادیو
00:30
15
میان برنامه
00:45
30
نمایش سفرنامه برادران امیدوار- قسمت 3(تکرار)
کارگردان: صدرالدین شجره هنرمندان: رضا عمرانی، شمسی صادقی نویسنده: مرضیه رشیدبیگی
01:15
15
میان برنامه
01:30
35
نمایش تله- قسمت 4(تکرار)
کارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: بهرام ابراهیمی، مهین نثری نویسنده: الهام رفیعی
02:05
30
نمایش مصلح آزادی- قسمت 8(تکرار)
کارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: نورالدین جوادیان، فریبا متخصص نویسنده: مریم تاجیک
02:35
30
نمایش بلوف- قسمت 4(تکرار)
کارگردان: محمد عمرانی رحمان باقریان، احمد گنجی هنرمندان: نویسنده: فرهاد امینی
03:05
30
نمایش بی بازگشت- قسمت 4(تکرار)
کارگردان: صدرالدین شجره هنرمندان: سعیده فرضی، اکبر ملایی نویسنده: سوگند عباسی
03:35
30
نمایش بوی آتش، بوی عشق(تکرار)
کارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: مونا صفی، احمد ایرانیخواه نویسنده: سهیلا خدادادی
04:05
10
میان برنامه
04:15
30
نمایش در مرز توران- قسمت 4(تکرار)
کارگردان: میکائیل شهرستانی هنرمندان: مهین فردنوا، بیوک میرزایی نویسنده: سید مهرداد ضیایی
04:45
30
نمایش آینه(تکرار)
کارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: بهناز بستاندوست، سلمان خطی نویسنده: نیلوفر سعدن
05:15
15
مسافران بهشت(تکرار)
هنرمندان: معصومه عزیز محمدی، محسن بهرامی
05:30
5
سایه سار مهر
05:35
25
اذان
برنامه اذانگاهی
06:00
30
میان برنامه
06:30
30
نمایش من راشل کوری هستم
کارگردان: مهین فردنوا هنرمندان: مهرخ افضلی، محمد مجدزاده نویسنده: سهیلا خدادادی
07:00
15
میان برنامه
07:15
30
نمایش شب کویر
کارگردان: میکائیل شهرستانی هنرمندان: محمدرضا قلمبر، نازنین مهیمنی نویسنده: یاسمن شکرگزار
07:45
15
میان برنامه
08:00
45
خبر
08:45
15
میان برنامه
09:00
30
نمایش رازهای پنهان- قسمت 1
کارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: مجید سهرابی، مونا صفی نویسنده: حامد مقدم
09:30
15
میان برنامه
09:45
30
نمایش یکی بود یکی نبود
با هنرمندی بازیگران قدیمی رادیو
10:15
15
میان برنامه
10:30
30
نمایش سفرنامه برادران امیدوار- قسمت 4
کارگردان: امیر بختیاری هنرمندان: محسن بهرامی، مجتبی طباطبایی نویسنده: سارا الهیان
11:00
15
سایه سار مهر
11:15
30
نمایش تله- قسمت 5
کارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: بهرام ابراهیمی، مهین نثری نویسنده: الهام رفیعی
11:45
15
میان برنامه
12:00
30
اذان
برنامه اذانگاهی
12:30
15
مسافران بهشت
هنرمندان: معصومه عزیز محمدی، محسن بهرامی
12:45
30
نمایش مصلح آزادی- قسمت 9
کارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: نورالدین جوادیان، فریبا متخصص نویسنده: مریم تاجیک
13:15
15
میان برنامه
13:30
30
نمایش من راشل کوری هستم
کارگردان: مهین فردنوا هنرمندان: مهرخ افضلی، محمد مجدزاده نویسنده: سهیلا خدادادی
14:00
45
خبر
14:45
30
میان برنامه
15:15
30
نمایش بلوف- قسمت 5
کارگردان: محمد عمرانی هنرمندان: رحمان باقریان، احمد گنجی نویسنده: فرهاد امینی
15:45
15
سایه سار مهر
16:00
30
نمایش بی بازگشت- قسمت 5
کارگردان: صدرالدین شجره هنرمندان: سعیده فرضی، اکبر ملایی نویسنده: سوگند عباسی
16:30
15
میان برنامه
16:45
15
مسافران بهشت
هنرمندان: معصومه عزیز محمدی، محسن بهرامی
17:00
15
میان برنامه
17:15
30
اذان مغرب
برنامه اذانگاهی
17:45
30
نمایش مصلح آزادی- قسمت 9
کارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: نورالدین جوادیان، فریبا متخصص نویسنده: مریم تاجیک
18:15
30
نمایش سلیمه
کارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: سیما خوش چشم، احمد ایرانیخواه نویسنده: سهیلا خدادادی
18:45
30
نمایش رازهای پنهان- قسمت 1
کارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: مجید سهرابی، مونا صفی نویسنده: حامد مقدم
19:15
30
نمایش آخرین صحنه
کارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: نازنین مهیمنی، امیر فرحان نیا نویسنده: سهیلا خدادادی
19:45
15
میان برنامه
20:00
30
نمایش در مرز توران- قسمت 5
کارگردان: میکائیل شهرستانی هنرمندان: مهین فردنوا، بیوک میرزایی نویسنده: سید مهرداد ضیایی
20:30
30
نمایش تله- قسمت 5
کارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: بهرام ابراهیمی، مهین نثری نویسنده: الهام رفیعی
21:00
30
نمایش بلوف- قسمت 5
کارگردان: محمد عمرانی رحمان باقریان، احمد گنجی هنرمندان: نویسنده: فرهاد امینی
21:30
30
نمایش بی بازگشت- قسمت 5
کارگردان: صدرالدین شجره هنرمندان: سعیده فرضی، اکبر ملایی نویسنده: سوگند عباسی
پلیس به گزارش اهالی محل، جسدی را در صندوق عقب خودرویی پیدا می کند؛ و از طرفی در انتهای همان کوچه زنی به قتل می رسد. افسران پلیس برای رسیدگی به پرونده به محل قتل دوم اعزام میشوند و...
22:00
30
نمایش من راشل کوری هستم(تکرار)
کارگردان: مهین فردنوا هنرمندان: مهرخ افضلی، محمد مجدزاده نویسنده: سهیلا خدادادی
22:30
15
میان برنامه
22:45
30
نمایش شب کویر(تکرار)
کارگردان: میکائیل شهرستانی هنرمندان: محمدرضا قلمبر، نازنین مهیمنی نویسنده: یاسمن شکرگزار
23:15
30
نمایش رازهای پنهان- قسمت 1(تکرار)
کارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: مجید سهرابی، مونا صفی نویسنده: حامد مقدم
23:45
14
میان برنامه

جدول پخش برنامه های
[30/10/1395]
00:00
30
نمایش یکی بود یکی نبود(تکرار)
با هنرمندی بازیگران قدیمی رادیو
00:30
15
میان برنامه
00:45
30
نمایش سفرنامه برادران امیدوار- قسمت 4(تکرار)
کارگردان: امیر بختیاری هنرمندان: محسن بهرامی، مجتبی طباطبایی نویسنده: سارا الهیان
01:15
15
میان برنامه
01:30
35
نمایش تله- قسمت 5(تکرار)
کارگردان: ایوب آقاخانی هنرمندان: بهرام ابراهیمی، مهین نثری نویسنده: الهام رفیعی
02:05
30
نمایش مصلح آزادی- قسمت 9(تکرار)
کارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: نورالدین جوادیان، فریبا متخصص نویسنده: مریم تاجیک
02:35
30
نمایش بلوف- قسمت 5(تکرار)
کارگردان: محمد عمرانی رحمان باقریان، احمد گنجی هنرمندان: نویسنده: فرهاد امینی
03:05
30
نمایش بی بازگشت- قسمت 5(تکرار)
کارگردان: صدرالدین شجره هنرمندان: سعیده فرضی، اکبر ملایی نویسنده: سوگند عباسی
03:35
30
نمایش آخرین صحنه(تکرار)
کارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: نازنین مهیمنی، امیر فرحان نیا نویسنده: سهیلا خدادادی
04:05
10
میان برنامه
04:15
30
نمایش در مرز توران- قسمت 5(تکرار)
کارگردان: میکائیل شهرستانی هنرمندان: مهین فردنوا، بیوک میرزایی نویسنده: سید مهرداد ضیایی
04:45
30
نمایش من راشل کوری هستم(تکرار)
کارگردان: مهین فردنوا هنرمندان: مهرخ افضلی، محمد مجدزاده نویسنده: سهیلا خدادادی
05:15
15
مسافران بهشت(تکرار)
هنرمندان: معصومه عزیز محمدی، محسن بهرامی
05:30
5
سایه سار مهر
05:35
25
اذان
برنامه اذانگاهی
06:00
30
میان برنامه
06:30
30
نمایش یک فرار یک تصمیم
کارگردان: صدرالدین شجره هنرمندان: شهریار حمزیان، امیر زنده دلان نویسنده: نعیما کرمی
07:00
15
میان برنامه
07:15
30
نمایش خانه سرد
کارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: مروارید کریم پور، احمد شمس آصف نویسنده: مریم امینی
07:45
15
میان برنامه
08:00
45
خبر
08:45
15
میان برنامه
09:00
30
نمایش رازهای پنهان- قسمت 2
کارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: مجید سهرابی، مونا صفی نویسنده: حامد مقدم
09:30
15
میان برنامه
09:45
30
نمایش یکی بود یکی نبود
با هنرمندی بازیگران قدیمی رادیو
10:15
15
میان برنامه
10:30
30
نمایش سفرنامه برادران امیدوار- قسمت 5
کارگردان: امیر بختیاری هنرمندان: محسن بهرامی، مجتبی طباطبایی نویسنده: سارا الهیان
11:00
15
سایه سار مهر
11:15
30
نمایش دنیایی دیگر
کارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: فریبا متخصص، احمد ایرانیخواه نویسنده: مارال تقوایی
11:45
15
میان برنامه
12:00
30
اذان
برنامه اذانگاهی
12:30
15
مسافران بهشت
هنرمندان: معصومه عزیز محمدی، محسن بهرامی
12:45
30
نمایش مصلح آزادی- قسمت 10
کارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: نورالدین جوادیان، فریبا متخصص نویسنده: مریم تاجیک
13:15
15
میان برنامه
13:30
30
نمایش یک فرار یک تصمیم
کارگردان: صدرالدین شجره هنرمندان: شهریار حمزیان، امیر زنده دلان نویسنده: نعیما کرمی
14:00
45
خبر
14:45
30
میان برنامه
15:15
30
نمایش مهمان عزیز
کارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: حوا الهویی، مهدی گیاهی نویسنده: نرگس الهی
15:45
15
سایه سار مهر
16:00
30
نمایش نقاشی دینا
کارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: بهناز بستاندوست، باقر کریم پور نویسنده: فاطمه بهرنگی
16:30
15
میان برنامه
16:45
15
مسافران بهشت
هنرمندان: معصومه عزیز محمدی، محسن بهرامی
17:00
15
میان برنامه
17:15
30
اذان
برنامه اذانگاهی
17:45
30
نمایش مصلح آزادی- قسمت 10
کارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: نورالدین جوادیان، فریبا متخصص نویسنده: مریم تاجیک
18:15
30
نمایش خانه سرد
کارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: مروارید کریم پور، احمد شمس آصف نویسنده: مریم امینی
18:45
30
نمایش رازهای پنهان- قسمت 2
کارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: مجید سهرابی، مونا صفی نویسنده: حامد مقدم
19:15
30
نمایش کفش
کارگردان: مجید حمزه هنرمندان: مینو جبارزاده، علی تاجمیر نویسنده: هدی اربابی
19:45
15
میان برنامه
20:00
30
نمایش اعترافات
کارگردان: میکائیل شهرستانی هنرمندان: فریبا طاهری، قربان نجفی نویسنده: حسین تهرانی
20:30
30
نمایش دنیایی دیگر
کارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: فریبا متخصص، احمد ایرانیخواه نویسنده: مارال تقوایی
21:00
30
نمایش مهمان عزیز
کارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: حوا الهویی، مهدی گیاهی نویسنده: نرگس الهی
21:30
30
نمایش نقاشی دینا
کارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: بهناز بستاندوست، باقر کریم پور نویسنده: فاطمه بهرنگی
22:00
30
نمایش یک فرار یک تصمیم(تکرار)
کارگردان: صدرالدین شجره هنرمندان: شهریار حمزیان، امیر زنده دلان نویسنده: نعیما کرمی
22:30
15
میان برنامه
22:45
30
نمایش خانه سرد(تکرار)
کارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: مروارید کریم پور، احمد شمس آصف نویسنده: مریم امینی
23:15
30
نمایش رازهای پنهان- قسمت 2(تکرار)
کارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: مجید سهرابی، مونا صفی نویسنده: حامد مقدم
23:45
14
میان برنامه

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir