انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو تلاوت

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[05/12/1396]
00:00
360
رله شبكه قرآن
اذان صبح: 05:18
06:00
6
میان برنامه
06:06
28
تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع
06:34
2
میان برنامه
06:36
24
تلاوت استاد عباس امام جمعه
07:00
3
میان برنامه
07:03
26
تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش
07:29
3
میان برنامه
07:32
25
تلاوت استاد احمد رزیقی
07:57
4
میان برنامه
08:01
12
تلاوت استاد حسن رضاییان
08:13
2
میان برنامه
08:15
67
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل
09:22
4
میان برنامه
09:26
14
تلاوت آقای سید مهدی تاج زاده
09:40
2
میان برنامه
09:42
26
تلاوت استاد محمود حسین منصور
10:08
4
میان برنامه
10:12
28
تلاوت استاد محمد بسیونی
10:40
4
میان برنامه
10:44
18
تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا
11:02
3
میان برنامه
11:05
32
تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی
11:37
4
میان برنامه
11:41
16
تلاوت آقای امین پویا
11:57
7
میان برنامه
12:04
23
تلاوت آقای محمد جواد كاشفی
اذان ظهر: 12:18
12:27
28
تلاوت استاد شعبان صیاد
12:55
2
میان برنامه
12:57
17
تلاوت آقای جواد پناهی
13:14
3
میان برنامه
13:17
51
تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان
14:08
4
میان برنامه
14:12
34
تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
14:46
3
میان برنامه
14:49
24
تلاوت استاد محمد حسین سعیدیان
15:13
3
میان برنامه
15:16
33
تلاوت قاری ارجمند انورشحات انور
15:49
2
میان برنامه
15:51
53
تلاوت استاد محمد احمد شبیب
16:44
4
میان برنامه
16:48
18
تلاوت آقای مهدی عادلی
17:06
2
میان برنامه
17:08
29
تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی
17:37
1
میان برنامه
17:38
17
تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی
17:55
6
میان برنامه
18:01
26
تلاوت آقای محمد جواد حسینی
اذان مغرب: 18:13
18:27
27
تلاوت استاد محمود علی البناء
18:54
2
میان برنامه
18:56
15
تلاوت آقای حسین رستمی
19:11
3
میان برنامه
19:14
38
تلاوت استاد محمد لیثی
19:52
3
میان برنامه
19:55
19
تلاوت آقای محمدرضا پورزرگری
20:14
2
میان برنامه
20:16
28
تلاوت استاد سید متولی عبدالعال
20:44
3
میان برنامه
20:47
20
تلاوت آقای مهدی قره شیخ لو
21:07
1
میان برنامه
21:08
27
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
21:35
3
میان برنامه
21:38
22
تلاوت استاد كریم منصوری
22:00
2
میان برنامه
22:02
28
تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی
22:30
5
میان برنامه
22:35
25
تلاوت استاد شحات محمد انور
23:00
1
میان برنامه
23:01
10
تلاوت آقای مرتضی رهنما

سوره یونس (ع) آیات 11-20
23:11
3
میان برنامه
23:14
45
تلاوت استاد محمد عمران
23:59
0
میان برنامه

جدول پخش برنامه های
[06/12/1396]
00:00
360
رله شبكه قرآن
اذان صبح: 05:16
06:00
7
میان برنامه
06:07
27
تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان
06:34
3
میان برنامه
06:37
13
تلاوت استاد قاسم رضیعی
06:50
1
میان برنامه
06:51
23
تلاوت استاد عبدالله عمران
07:14
2
میان برنامه
07:16
11
تلاوت آقای عباس هاشمی
07:27
4
میان برنامه
07:31
49
تلاوت استاد سید محمد نقشبندی
08:20
3
میان برنامه
08:23
16
تلاوت آقای جعفر فردی
08:39
2
میان برنامه
08:41
22
تلاوت استاد محمد احمد شبیب
09:03
6
میان برنامه
09:09
23
تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی
09:32
3
میان برنامه
09:35
22
تلاوت استاد شعبان صیاد
09:57
3
میان برنامه
10:00
9
تلاوت آقای علی اكبر ملكشاهی
10:09
3
میان برنامه
10:12
33
تلاوت استاد احمد عامر
10:45
5
میان برنامه
10:50
11
تلاوت استاد سعید محمد نور
11:01
2
میان برنامه
11:03
36
تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
11:39
3
میان برنامه
11:42
15
تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی
11:57
7
میان برنامه
12:04
22
تلاوت آقای صالح اطهری فرد
اذان ظهر: 12:17
12:26
31
تلاوت استاد شحات محمد انور
12:57
2
میان برنامه
12:59
12
تلاوت آقای محمدجواد كاشفی
13:11
2
میان برنامه
13:13
38
تلاوت استاد محمد لیثی
13:51
4
میان برنامه
13:55
32
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
14:27
1
میان برنامه
14:28
9
تلاوت آقای شهریار پرهیزگار
14:37
2
میان برنامه
14:39
28
تلاوت استاد محمد بدر حسین
15:07
40
تلاوت آقای حامد شاكرنژاد
15:47
4
میان برنامه
15:51
30
تلاوت استاد محمود علی البناء
16:21
2
میان برنامه
16:23
9
تلاوت استاد هاشم روغنی
16:32
2
میان برنامه
16:34
27
تلاوت استاد حمدی زامل
17:01
7
میان برنامه
17:08
18
تلاوت استاد محمد عباسی
17:26
3
میان برنامه
17:29
27
تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی
17:56
5
میان برنامه
18:01
24
تلاوت آقای منصور قصری زاده
اذان مغرب: 18:14
18:25
30
تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی
18:55
1
میان برنامه
18:56
19
تلاوت استاد حسین كرمی
19:15
3
میان برنامه
19:18
35
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل
19:53
2
میان برنامه
19:55
15
تلاوت آقای رحیم خاكی
20:10
3
میان برنامه
20:13
36
تلاوت قاری ارجمند محمود شحات انور
20:49
2
میان برنامه
20:51
10
تلاوت آقای حبیب الله پور احمدی
21:01
2
میان برنامه
21:03
23
تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع
21:26
3
میان برنامه
21:29
23
تلاوت استاد محمود عبدالحكم
21:52
3
میان برنامه
21:55
21
تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی
22:16
6
میان برنامه
22:22
27
تلاوت استاد طه الفشنی
22:49
3
میان برنامه
22:52
14
تلاوت آقای محمد غفاری
23:06
2
میان برنامه
23:08
50
تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی
23:58
1
میان برنامه

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir