انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو تلاوت

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[03/04/1396]
00:00
360
رله شبکه قرآن
اذان صبح: 04:03
06:00
6
میان برنامه
06:06
37
تلاوت استاد محمد عمران
06:43
2
میان برنامه
06:45
15
تلاوت آقای عباس هاشمی
07:00
1
میان برنامه
07:01
50
تلاوت استاد محمد احمد شبیب
07:51
7
میان برنامه

07:58
40
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل
08:38
3
میان برنامه
08:41
23
تلاوت استاد عباس امام جمعه
09:04
2
میان برنامه
09:06
50
تلاوت استاد عبدالعزیز حصان
09:56
4
میان برنامه
10:00
15
تلاوت آقای حمید شاکرنژاد
10:15
8
میان برنامه
10:23
27
تلاوت استاد محمد عبدالعزیز عکاشه
10:50
3
میان برنامه
10:53
12
تلاوت آقای محمدرضا پورزرگری
11:05
4
میان برنامه
11:09
25
تلاوت استاد محمود شحات انور
11:34
2
میان برنامه
11:36
18
تلاوت آقای سید جواد حسینی
11:54
9
میان برنامه
12:03
15
تلاوت استاد مهدی قره شیخ لو
12:18
1
میان برنامه
12:19
30
تلاوت استاد محمود علی البناء
12:49
1
میان برنامه
12:50
27
تلاوت آقای مهدی عادلی
اذان ظهر: 13:07
13:17
53
تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
14:10
2
میان برنامه
14:12
59
تلاوت استاد محمد بسیونی
15:11
5
میان برنامه
15:16
9
تلاوت استاد هاشم روغنی
15:25
2
میان برنامه
15:27
39
تلاوت استاد محمد لیثی
16:06
2
میان برنامه
16:08
18
تلاوت استاد حسن رضائیان
16:26
3
میان برنامه
16:29
23
تلاوت استاد شحات محمد انور
16:52
4
میان برنامه
16:56
18
تلاوت استاد کریم منصوری
17:14
2
میان برنامه
17:16
24
تلاوت استاد محمود عبدالحکم
17:40
2
میان برنامه
17:42
15
تلاوت استاد عزت عنانی
17:57
15
میان برنامه
18:12
14
تلاوت آقای حبیب الله پوراحمدی
18:26
4
میان برنامه
18:30
31
تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع
19:01
1
میان برنامه
19:02
18
تلاوت استاد امین پویا
19:20
2
میان برنامه
19:22
29
تلاوت استاد احمد عامر
19:51
3
میان برنامه
19:54
26
تلاوت استاد کامل یوسف بهتیمی
20:20
3
میان برنامه
20:23
29
تلاوت آقای حمید رضا احمدی وفا
اذان مغرب: 20:45
20:52
10
تلاوت استاد جواد پناهی
21:02
1
میان برنامه
21:03
37
تلاوت استاد سید محمد نقشبندی
21:40
2
میان برنامه
21:42
14
تلاوت آقای ملکشاهی
21:56
3
میان برنامه
21:59
26
تلاوت استاد شعبان صیاد
22:25
2
میان برنامه
22:27
18
تلاوت استاد حسین کرمی
22:45
3
میان برنامه
22:48
40
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
23:28
2
میان برنامه
23:30
26
تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی
23:56
3
میان برنامه

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir