انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو تلاوت

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[05/05/1396]
00:00
360
رله شبكه قرآن
اذان صبح: 04:30
06:00
6
میان برنامه
06:06
26
تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع
06:32
4
میان برنامه
06:36
23
تلاوت استاد عباس امام جمعه
06:59
4
میان برنامه
07:03
26
تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش
07:29
3
میان برنامه
07:32
25
تلاوت استاد احمد رزیقی
07:57
4
میان برنامه
08:01
12
تلاوت استاد حسن رضائیان
08:13
2
میان برنامه
08:15
66
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره هود (ع) آیات 25-60 و 69-73
09:21
5
میان برنامه
09:26
13
تلاوت آقای سید مهدی تاج زاده
09:39
3
میان برنامه
09:42
26
تلاوت استاد محمود حسین منصور
10:08
4
میان برنامه
10:12
27
تلاوت استاد محمد بسیونی
10:39
5
میان برنامه
10:44
18
تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا
11:02
3
میان برنامه
11:05
32
تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی
11:37
4
میان برنامه
11:41
16
تلاوت آقای امین پویا
11:57
8
میان برنامه
12:05
16
تلاوت آقای حمید شاكرنژاد
12:21
2
میان برنامه
12:23
27
تلاوت استاد شعبان صیاد
12:50
2
میان برنامه
12:52
17
تلاوت استاد جواد پناهی
13:09
11
اذان
اذان ظهر: 13:11
13:20
51
تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان
14:11
4
میان برنامه
14:15
34
تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
14:49
3
میان برنامه
14:52
24
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
15:16
2
میان برنامه
15:18
32
تلاوت استاد انور شحات انور
15:50
4
میان برنامه
15:54
53
تلاوت استاد محمد احمد شبیب
16:47
3
میان برنامه
16:50
17
تلاوت آقای مهدی عادلی
17:07
2
میان برنامه
17:09
28
تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی
17:37
3
میان برنامه
17:40
16
تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی
17:56
10
میان برنامه
18:06
12
تلاوت آقای سید جواد حسینی
18:18
2
میان برنامه
18:20
27
تلاوت استاد محمود علی البناء
18:47
1
میان برنامه
18:48
15
تلاوت آقای حسین رستمی
19:03
2
میان برنامه
19:05
37
تلاوت استاد محمد لیثی
19:42
2
میان برنامه
19:44
18
تلاوت آقای محمدرضا پورزرگری
20:02
3
میان برنامه
20:05
28
تلاوت استاد سید متولی عبدالعال
20:33
10
اذان
اذان مغرب: 20:33
20:43
20
تلاوت آقای مهدی قره شیخ لو
21:03
1
میان برنامه
21:04
27
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
21:31
3
میان برنامه
21:34
22
تلاوت استاد كریم منصوری
21:56
2
میان برنامه
21:58
28
تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی
22:26
5
میان برنامه
22:31
25
تلاوت استاد شحات محمد انور
22:56
2
میان برنامه
22:58
10
تلاوت آقای مرتضی رهنما
23:08
3
میان برنامه
23:11
45
تلاوت استاد محمد عمران
23:56
3
میان برنامه

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir