انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو تلاوت

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[28/08/1396]
00:00
360
رله شبكه قرآن
اذان صبح: 05:16
06:00
9
میان برنامه
06:09
30
تلاوت استاد شحات محمد انور
06:39
2
میان برنامه
06:41
8
تلاوت آقای مسعود سیاح گرجی
06:49
3
میان برنامه
06:52
29
تلاوت استاد طه الفشنی
07:21
2
میان برنامه
07:23
12
تلاوت استاد سیدمرتضی سادات فاطمی
07:35
5
میان برنامه
07:40
32
تلاوت استاد حمدی زامل
08:12
4
میان برنامه
08:16
57
تلاوت استاد محمد لیثی
09:13
3
میان برنامه
09:16
19
تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی
09:35
2
میان برنامه
09:37
34
تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
10:11
3
میان برنامه
10:14
34
تلاوت استاد احمد نعینع
10:48
1
میان برنامه
10:49
13
تلاوت آقای رحیم خاكی
11:02
2
میان برنامه
11:04
28
تلاوت استاد محمود علی البناء
11:32
2
میان برنامه
11:34
32
تلاوت آقای حامد شاكرنژاد
اذان ظهر: 11:50
12:06
18
تلاوت استاد حسین كرمی
12:24
3
میان برنامه
12:27
26
تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع
12:53
2
میان برنامه
12:55
17
تلاوت آقای جعفر فردی
13:12
1
میان برنامه
13:13
29
تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی
13:42
2
میان برنامه
13:44
29
تلاوت استاد شعبان صیاد
14:13
2
میان برنامه
14:15
11
تلاوت آقای منصور قصری زاده
14:26
1
میان برنامه
14:27
29
تلاوت استاد محمود رمضان
14:56
2
میان برنامه
14:58
14
تلاوت آقای محمدرضا پورزرگری
15:12
1
میان برنامه
15:13
52
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های حجرات آیات 13-آخر و ق
16:05
1
میان برنامه
16:06
26
تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی
16:32
2
میان برنامه
16:34
29
تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی
17:03
3
میان برنامه
17:06
18
تلاوت آقای حمید هروی
اذان مغرب: 17:15
17:24
34
تلاوت استاد سعید زناتی
17:58
11
میان برنامه
18:09
15
تلاوت آقای صالح اطهری فرد
18:24
2
میان برنامه
18:26
26
تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان
18:52
5
میان برنامه
18:57
17
تلاوت استاد قاسم رضیعی
19:14
2
میان برنامه
19:16
45
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
20:01
1
میان برنامه
20:02
26
تلاوت استاد محمد بدر حسین
20:28
5
میان برنامه
20:33
16
تلاوت آقای حسین فردی
20:49
2
میان برنامه
20:51
45
تلاوت استاد محمد احمد شبیب
21:36
3
میان برنامه
21:39
20
تلاوت آقای محمدجواد كاشفی
21:59
2
میان برنامه
22:01
29
تلاوت استاد محمود خلیل الحصری
22:30
2
میان برنامه
22:32
37
تلاوت استاد محمد طنطاوی
23:09
4
میان برنامه
23:13
16
تلاوت استاد محمد عباسی
23:29
1
میان برنامه
23:30
27
تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی
23:57
2
میان برنامه

جدول پخش برنامه های
[29/08/1396]
00:00
360
رله شبكه قرآن
اذان صبح: 05:18
06:00
8
میان برنامه
06:08
27
تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی
06:35
2
میان برنامه
06:37
18
تلاوت آقای مهدی عادلی
06:55
3
میان برنامه
06:58
35
تلاوت استاد محمد عمران
07:33
3
میان برنامه
07:36
20
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
07:56
2
میان برنامه
07:58
69
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل
09:07
3
میان برنامه
09:10
15
تلاوت استاد محمود لطفی نیا
09:25
7
میان برنامه
09:32
48
تلاوت استاد محمد لیثی
10:20
4
میان برنامه
10:24
26
تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی
10:50
1
میان برنامه
10:51
12
تلاوت آقای محمدرضا پورزرگری
11:03
3
میان برنامه
11:06
26
تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع
11:32
1
میان برنامه
11:33
32
تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا
اذان ظهر: 11:50
12:05
16
تلاوت آقای مهدی قره شیخ لو
12:21
1
میان برنامه
12:22
28
تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش
12:50
1
میان برنامه
12:51
15
تلاوت آقای حسین رستمی
13:06
1
میان برنامه
13:07
41
تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان
13:48
2
میان برنامه
13:50
19
تلاوت استاد سید متولی عبدالعال
14:09
2
میان برنامه
14:11
16
تلاوت آقای محمدجواد حسینی
14:27
1
میان برنامه
14:28
15
تلاوت استاد محمد بسیونی
14:43
9
میان برنامه
14:52
50
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
15:42
1
میان برنامه
15:43
28
تلاوت استاد عباس امام جمعه
16:11
2
میان برنامه
16:13
46
تلاوت استاد محمد احمد شبیب
16:59
1
میان برنامه
17:00
22
تلاوت آقای جواد پناهی
اذان مغرب: 17:14
17:22
30
تلاوت استاد هاشم هیبه
17:52
18
میان برنامه
18:10
16
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
18:26
2
میان برنامه
18:28
30
تلاوت استاد محمود علی البناء
18:58
2
میان برنامه
19:00
15
تلاوت آقای حمید شاكرنژاد
19:15
2
میان برنامه
19:17
41
تلاوت استاد انور شحات انور
19:58
12
میان برنامه
20:10
29
تلاوت استاد شعبان صیاد
20:39
3
میان برنامه
20:42
22
تلاوت استاد كریم منصوری
21:04
1
میان برنامه
21:05
24
تلاوت استاد شحات محمد انور
21:29
2
میان برنامه
21:31
38
تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
22:09
2
میان برنامه
22:11
24
تلاوت استاد حسن رضاییان
22:35
6
میان برنامه
22:41
26
تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی
23:07
3
میان برنامه
23:10
44
تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی
23:54
5
میان برنامه

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir