انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو تلاوت

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[29/10/1395]
00:00
360
رله شبکه قرآن
06:00
5
میان برنامه
06:05
25
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
06:30
3
میان برنامه
06:33
29
تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی
07:02
5
میان برنامه
07:07
20
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
07:27
3
میان برنامه
07:30
45
تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی
08:15
4
میان برنامه
08:19
26
تلاوت استاد عبدالله عمران
08:45
4
میان برنامه
08:49
12
تلاوت استاد حسن رضائیان
09:01
4
میان برنامه
09:05
25
تلاوت استاد کامل یوسف بهتیمی
09:30
4
میان برنامه
09:34
14
تلاوت استاد سید مهدی تاج زاده
09:48
2
میان برنامه
09:50
57
تلاوت استاد محمد اللیثی
10:47
5
میان برنامه
10:52
17
تلاوت آقای حمید شاکرنژاد
11:09
3
میان برنامه
11:12
24
تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع
11:36
3
میان برنامه
11:39
17
تلاوت استاد امین پویا
11:56
6
میان برنامه
12:02
8
تلاوت استاد احمد نعینع
12:10
17
میان برنامه
12:27
14
تلاوت استاد سید محمدجواد حسینی
12:41
2
میان برنامه
12:43
28
تلاوت استاد محمد احمد شبیب
13:11
2
میان برنامه
13:13
17
تلاوت استاد کریم منصوری
13:30
3
میان برنامه
13:33
30
تلاوت استاد هاشم هیبه
14:03
3
میان برنامه
14:06
45
تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
14:51
5
میان برنامه
14:56
19
تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا
15:15
2
میان برنامه
15:17
25
تلاوت استاد سید متولی عبدالعال
15:42
2
میان برنامه
15:44
23
تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش
16:07
3
میان برنامه
16:10
19
تلاوت استاد محمدرضا پورزرگری
16:29
3
میان برنامه
16:32
44
تلاوت عبدالعزیز حصان
17:16
8
میان برنامه
17:24
11
تلاوت آقای محمود لطفی نیا
17:35
11
میان برنامه
17:46
11
تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی
17:57
14
میان برنامه
18:11
12
تلاوت آقای مهدی قره شیخ لو
18:23
3
میان برنامه
18:26
29
تلاوت استاد محمود علی البناء
18:55
1
میان برنامه
18:56
17
تلاوت استاد محمدجواد پناهی
19:13
4
میان برنامه
19:17
31
تلاوت استاد محمد بسیونی
19:48
2
صلوات(تکرار)
19:50
23
تلاوت استاد عباس امام جمعه
20:13
2
میان برنامه
20:15
74
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل
21:29
4
میان برنامه
21:33
21
تلاوت استاد حسین رستمی

سوره انبیاء 101-آخر
21:54
3
میان برنامه
21:57
29
تلاوت استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
22:26
2
میان برنامه
22:28
15
تلاوت آقای مهدی عادلی
22:43
2
میان برنامه
22:45
40
تلاوت استاد شحات محمد انور
23:25
3
میان برنامه
23:28
27
تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی
23:55
4
میان برنامه

جدول پخش برنامه های
[30/10/1395]
00:00
360
رله شبکه قرآن
06:00
6
میان برنامه
06:06
46
تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان
06:52
5
میان برنامه
06:57
14
تلاوت استاد عباس هاشمی
07:11
1
میان برنامه
07:12
62
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل
08:14
5
میان برنامه
08:19
17
تلاوت استاد حسین کرمی
08:36
2
میان برنامه
08:38
33
تلاوت استاد حمدی زامل
09:11
2
میان برنامه
09:13
22
تلاوت استاد محمد حسین سبزعلی
09:35
4
میان برنامه
09:39
41
تلاوت استاد طه الفشنی
10:20
3
میان برنامه
10:23
25
تلاوت استاد احمد عامر
10:48
3
میان برنامه
10:51
15
تلاوت استاد رحیم خاکی
11:06
3
میان برنامه
11:09
29
تلاوت استاد محمد احمد شبیب
11:38
1
میان برنامه
11:39
17
تلاوت آقای صالح اطهري فرد
11:56
7
میان برنامه
12:03
8
تلاوت استاد محمد حسین سعیدیان
12:11
15
میان برنامه
12:26
9
تلاوت آقای هاشم روغني
12:35
3
میان برنامه
12:38
29
تلاوت استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
13:07
2
میان برنامه
13:09
14
تلاوت استاد قاسم رضیعی
13:23
2
میان برنامه
13:25
40
تلاوت استاد شحات محمد انور
14:05
3
میان برنامه
14:08
11
تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی
14:19
3
میان برنامه
14:22
28
تلاوت استاد محمود علی البناء
14:50
1
میان برنامه
14:51
31
تلاوت آقای حامد شاکرنژاد
15:22
3
میان برنامه
15:25
36
تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی
16:01
3
میان برنامه
16:04
28
تلاوت استاد محمود عبدالحکم
16:32
2
میان برنامه
16:34
25
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
16:59
4
میان برنامه
17:03
31
تلاوت آقای جعفر فردی
17:34
13
میان برنامه
17:47
17
تلاوت استاد محمد حسین سعیدیان
18:04
8
میان برنامه
18:12
14
تلاوت استاد حبيب الله پوراحمدي
18:26
3
میان برنامه
18:29
29
تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع
18:58
18
تلاوت آقای حامد شاکرنژاد
19:16
3
میان برنامه
19:19
45
تلاوت استاد محمد اللیثی
20:04
2
میان برنامه
20:06
31
تلاوت استاد محمود شحات انور
20:37
2
میان برنامه
20:39
24
تلاوت آقای محمد جواد کاشفی
21:03
5
میان برنامه
21:08
32
تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
21:40
3
میان برنامه
21:43
40
تلاوت استاد کامل یوسف بهتیمی
22:23
3
میان برنامه
22:26
28
تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی
22:54
1
میان برنامه
22:55
29
تلاوت استاد سید محمد نقشبندی
23:24
2
میان برنامه
23:26
27
تلاوت استاد محمد رفعت
23:53
6
میان برنامه

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir