انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو تلاوت

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[28/10/1396]
00:00
360
رله شبكه قرآن
اذان صبح: 05:45
06:00
8
میان برنامه
06:08
50
تلاوت استاد محمد لیثی
06:58
3
میان برنامه
07:01
32
تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش
07:33
3
میان برنامه
07:36
12
تلاوت استاد كریم منصوری
07:48
2
میان برنامه
07:50
40
تلاوت استاد محمد طنطاوی
08:30
2
میان برنامه
08:32
21
تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی
08:53
1
میان برنامه
08:54
5
تلاوت استاد طه الفشنی
08:59
3
میان برنامه
09:02
27
تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع
09:29
5
میان برنامه
09:34
20
تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی
09:54
9
میان برنامه
10:03
55
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل
10:58
3
میان برنامه
11:01
16
تلاوت استاد سید متولی عبدالعال
11:17
7
میان برنامه
11:24
11
تلاوت استاد حسین كرمی
11:35
11
میان برنامه
11:46
5
تلاوت استاد محمد عباسی
11:51
12
میان برنامه
12:03
25
تلاوت آقای حسین فردی
اذان ظهر: 12:15
12:28
45
تلاوت استاد حجاج هنداوی
13:13
4
میان برنامه
13:17
13
تلاوت آقای رحیم خاكی
13:30
3
میان برنامه
13:33
30
تلاوت استاد حلمی جمل
14:03
5
میان برنامه
14:08
26
تلاوت استاد حمدی زامل
14:34
4
میان برنامه
14:38
19
تلاوت استاد محمد عباسی
14:57
2
میان برنامه
14:59
5
تلاوت آقای امیرمحمود كاشفی
15:04
3
میان برنامه
15:07
28
تلاوت استاد محمود علی البناء
15:35
4
میان برنامه
15:39
26
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
16:05
3
میان برنامه
16:08
32
تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی
16:40
2
میان برنامه
16:42
7
تلاوت آقای مهدی عادلی
16:49
3
میان برنامه
16:52
24
تلاوت استاد محمد طوخی
17:16
4
میان برنامه
17:20
28
تلاوت آقای منصور قصری زاده
اذان مغرب: 17:37
17:48
8
تلاوت آقای حبیب الله پوراحمدی
17:56
11
میان برنامه
18:07
30
تلاوت استاد محمد بسیونی
18:37
5
میان برنامه
18:42
24
تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی
19:06
4
میان برنامه
19:10
29
تلاوت استاد احمد عامر
19:39
4
میان برنامه
19:43
26
تلاوت قاری ارجمند انور شحات انور
20:09
3
میان برنامه
20:12
28
تلاوت استاد محمود صعیدی
20:40
3
میان برنامه
20:43
12
تلاوت آقای امین پویا
20:55
8
میان برنامه
21:03
29
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
21:32
2
میان برنامه
21:34
28
تلاوت استاد محمد عوض
22:02
6
میان برنامه
22:08
32
تلاوت استاد شحات محمد انور
22:40
10
میان برنامه
22:50
11
تلاوت استاد عباس امام جمعه
23:01
4
میان برنامه
23:05
28
تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
23:33
2
میان برنامه
23:35
21
تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی
23:56
3
میان برنامه

جدول پخش برنامه های
[29/10/1396]
00:00
360
رله شبكه قرآن
اذان صبح: 05:44
06:00
8
میان برنامه
06:08
30
تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی
06:38
1
میان برنامه
06:39
24
تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی
07:03
3
میان برنامه
07:06
32
تلاوت استاد احمد نعینع
07:38
3
میان برنامه
07:41
8
تلاوت استاد هاشم روغنی
07:49
2
میان برنامه
07:51
7
تلاوت آقای محمد حسن موحدی
07:58
2
میان برنامه
08:00
29
تلاوت استاد شعبان صیاد
08:29
8
میان برنامه
08:37
12
تلاوت استاد حسن رضاییان
08:49
2
میان برنامه
08:51
6
تلاوت استاد حمدی زامل
08:57
2
میان برنامه
08:59
26
تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان
09:25
11
میان برنامه
09:36
6
تلاوت آقای حسین رستمی
09:42
3
میان برنامه
09:45
11
تلاوت استاد حسین كرمی
09:56
2
میان برنامه
09:58
59
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل
10:57
10
میان برنامه
11:07
24
تلاوت استاد محمد احمد شبیب
11:31
11
میان برنامه
11:42
8
تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان
11:50
12
میان برنامه
12:02
28
تلاوت آقای سید مهدی تاج زاده
اذان ظهر: 12:15
12:30
26
تلاوت استاد انور شحات انور
12:56
1
میان برنامه
12:57
20
تلاوت استاد محمد ابوشوشه
13:17
12
میان برنامه
13:29
26
تلاوت استاد محمود عبدالحكم
13:55
1
میان برنامه
13:56
30
تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی
14:26
2
میان برنامه
14:28
12
تلاوت آقای محمدرضا پورزرگری
14:40
2
میان برنامه
14:42
7
تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا
14:49
7
میان برنامه
14:56
44
تلاوت استاد محمود علی البناء
15:40
2
میان برنامه
15:42
11
تلاوت استاد قاسم رضیعی
15:53
3
میان برنامه
15:56
27
تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی
16:23
2
میان برنامه
16:25
15
تلاوت آقای سید جواد حسینی
16:40
2
میان برنامه
16:42
48
تلاوت استاد سعید مسلم
17:30
1
میان برنامه
17:31
19
تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی
اذان مغرب: 17:38
17:50
6
تلاوت استاد محمد هلباوی
17:56
10
میان برنامه
18:06
31
تلاوت استاد عبدالعزیز عكاشه
18:37
3
میان برنامه
18:40
24
تلاوت استاد محمد بدر حسین
19:04
3
میان برنامه
19:07
24
تلاوت استاد اسماعیل طنطاوی
19:31
11
میان برنامه
19:42
26
تلاوت استاد عزت عنانی
20:08
1
میان برنامه
20:09
8
تلاوت استاد كریم منصوری
20:17
3
میان برنامه
20:20
15
تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی
20:35
11
میان برنامه
20:46
13
تلاوت آقای محمد غفاری
20:59
5
میان برنامه
21:04
32
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
21:36
7
میان برنامه
21:43
15
تلاوت استاد عبدالرحمن دروی
21:58
2
میان برنامه
22:00
26
تلاوت استاد شحات محمد انور
22:26
10
میان برنامه
22:36
19
تلاوت آقای مهدی عادلی
22:55
3
میان برنامه
22:58
27
تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
23:25
7
میان برنامه
23:32
22
تلاوت آقای حامد شاكرنژاد
23:54
5
میان برنامه

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir