انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو تلاوت

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[08/02/1396]
00:00
360
رله شبکه قرآن
06:00
6
میان برنامه
06:06
31
تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع
06:37
2
میان برنامه
06:39
29
تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش
07:08
3
میان برنامه
07:11
25
تلاوت استاد شحات محمد انور
07:36
4
میان برنامه
07:40
29
تلاوت استاد کامل یوسف بهتیمی
08:09
7
میان برنامه
08:16
13
تلاوت استاد محمد عباسی
08:29
2
میان برنامه
08:31
33
تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی
09:04
4
میان برنامه
09:08
13
تلاوت آقای محمود لطفی نیا
09:21
2
میان برنامه
09:23
63
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل
10:26
4
میان برنامه
10:30
21
تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی
10:51
3
میان برنامه
10:54
18
تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی
11:12
3
میان برنامه
11:15
22
تلاوت استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
11:37
1
میان برنامه
11:38
19
تلاوت استاد حسین کرمی
11:57
8
میان برنامه
12:05
18
تلاوت استاد رحیم خاکی
12:23
1
میان برنامه
12:24
24
تلاوت استاد محمد احمد شبیب
12:48
1
میان برنامه
12:49
12
تلاوت استاد قاسم رضیعی
13:01
10
میان برنامه
13:11
33
تلاوت استاد محمد لیثی
13:44
2
میان برنامه
13:46
10
تلاوت استاد حسین رستمی
13:56
6
میان برنامه
14:02
28
تلاوت استاد محمد بدر حسین
14:30
3
میان برنامه
14:33
8
تلاوت آقای منصور قصری زاده
14:41
3
میان برنامه
14:44
27
تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی
15:11
4
میان برنامه
15:15
50
تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان
16:05
5
میان برنامه
16:10
23
تلاوت استاد محمد حسین سبزعلی
16:33
2
میان برنامه
16:35
27
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
17:02
9
میان برنامه
17:11
44
تلاوت استاد طه الفشني
17:55
15
میان برنامه
18:10
11
تلاوت آقای محمد جواد کاشفی
18:21
3
میان برنامه
18:24
29
تلاوت استاد محمود علی البناء
18:53
3
میان برنامه
18:56
13
تلاوت قاری صالح اطهری فرد
19:09
3
میان برنامه
19:12
27
تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
19:39
3
میان برنامه
19:42
23
تلاوت استاد سید متولی عبدالعال
20:05
14
میان برنامه
20:19
12
تلاوت استاد سید مهدی تاج زاده
20:31
1
میان برنامه
20:32
28
تلاوت استاد شحات محمد انور
21:00
3
میان برنامه
21:03
20
تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی
21:23
2
میان برنامه
21:25
71
تلاوت استاد حمدی زامل

سوره های صافات آیات 75-113 و 164- آخر، حاقه، حشر آیات 21- آخر، حمد و بقره آیات 1-5
22:36
4
میان برنامه
22:40
26
تلاوت آقای حامد شاکرنژاد
23:06
2
میان برنامه
23:08
49
تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی
23:57
2
میان برنامه

جدول پخش برنامه های
[09/02/1396]
00:00
360
رله شبکه قرآن
06:00
7
میان برنامه
06:07
40
تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان
06:47
2
میان برنامه
06:49
23
تلاوت استاد فتحی ملیجی
07:12
2
میان برنامه
07:14
22
تلاوت استاد امین پویا
07:36
3
میان برنامه
07:39
45
تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
08:24
7
میان برنامه
08:31
19
تلاوت استاد کریم منصوری
08:50
4
میان برنامه
08:54
36
تلاوت استادعبدالمنعم طوخی
09:30
3
میان برنامه
09:33
8
تلاوت استاد حسن رضائیان
09:41
3
میان برنامه
09:44
38
تلاوت استاد محمد احمد شبیب
10:22
9
میان برنامه
10:31
15
تلاوت استاد صلاح شمس الدین
10:46
3
میان برنامه
10:49
8
تلاوت آقای هاشم روغني
10:57
3
میان برنامه
11:00
32
تلاوت استاد محمود شحات انور
11:32
2
میان برنامه
11:34
19
تلاوت آقای حمید رضا احمدی وفا

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir