انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو تلاوت

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[03/02/1397]
00:00
360
رله شبكه قرآن
اذان صبح: 04:51
06:00
6
میان برنامه
06:06
29
تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی
06:35
3
میان برنامه
06:38
19
تلاوت آقای جواد پناهی
06:57
3
میان برنامه
07:00
20
تلاوت استاد احمد نعینع
07:20
1
میان برنامه
07:21
29
تلاوت قاری ارجمند محمود شحات انور
07:50
9
میان برنامه
07:59
41
تلاوت استاد شعبان صیاد
08:40
3
میان برنامه
08:43
8
تلاوت آقای امین پویا
08:51
8
میان برنامه
08:59
28
تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان
09:27
1
میان برنامه
09:28
28
تلاوت استاد حلمی جمل
09:56
1
میان برنامه
09:57
31
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل
10:28
3
میان برنامه
10:31
20
تلاوت آقای حمید شاكرنژاد
10:51
8
میان برنامه
10:59
29
تلاوت استاد محمد احمد شبیب
11:28
3
میان برنامه
11:31
18
تلاوت آقای حبیب الله پوراحمدی
11:49
20
میان برنامه
12:09
27
تلاوت استاد محمد عمران
12:36
8
میان برنامه
12:44
29
تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا
اذان ظهر: 13:03
13:13
19
تلاوت استاد عبدالعزیز علی فرج
13:32
4
میان برنامه
13:36
10
تلاوت استاد احمد رزیقی
13:46
2
میان برنامه
13:48
30
تلاوت استاد عبدالحمید باسوسی

سوره های عنكبوت آیات 45-69 و روم آیات 1-6
14:18
10
میان برنامه
14:28
35
تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی
15:03
4
میان برنامه
15:07
15
تلاوت آقای رحیم خاكی
15:22
3
میان برنامه
15:25
31
تلاوت استاد محمود علی البناء
15:56
4
میان برنامه
16:00
300
رله شبكه قرآن
اذان مغرب: 20:03
21:00
4
میان برنامه
21:04
48
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
21:52
6
میان برنامه
21:58
28
تلاوت استاد شحات محمد انور
22:26
2
میان برنامه
22:28
13
تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی
22:41
15
میان برنامه
22:56
28
تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
23:24
6
میان برنامه
23:30
26
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
23:56
3
میان برنامه

جدول پخش برنامه های
[04/02/1397]
00:00
360
رله شبكه قرآن
اذان صبح: 04:50
06:00
8
میان برنامه
06:08
18
تلاوت استاد محمد بدر حسین
06:26
12
میان برنامه
06:38
12
تلاوت آقای سید مهدی تاج زاده
06:50
2
میان برنامه
06:52
31
تلاوت استاد سید سعید
07:23
6
میان برنامه
07:29
13
تلاوت آقای جواد پناهی
07:42
2
میان برنامه
07:44
40
تلاوت استاد عبدالمعنم طوخی
08:24
4
میان برنامه
08:28
14
تلاوت آقای امین پویا
08:42
3
میان برنامه
08:45
6
تلاوت استاد علی سلیم
08:51
3
میان برنامه
08:54
27
تلاوت استاد احمد رزیقی
09:21
2
میان برنامه
09:23
28
تلاوت استاد صلاح شمس الدین
09:51
8
میان برنامه
09:59
55
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل
10:54
3
میان برنامه
10:57
35
تلاوت استاد محمود رمضان
11:32
2
میان برنامه
11:34
15
تلاوت آقای حمید شاكرنژاد
11:49
18
میان برنامه
12:07
45
تلاوت استاد سعید مسلم
12:52
1
میان برنامه
12:53
22
تلاوت آقای غلامرضا شاه میوه
اذان ظهر: 13:02
13:15
14
تلاوت استاد حسین كرمی
13:29
2
میان برنامه
13:31
28
تلاوت استاد حلمی جمل
13:59
10
میان برنامه
14:09
36
تلاوت استاد طه الفشنی
14:45
3
میان برنامه
14:48
15
تلاوت آقای رحیم خاكی
15:03
1
میان برنامه
15:04
25
تلاوت استاد محمود علی البناء
15:29
3
میان برنامه
15:32
26
تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا
15:58
2
میان برنامه
16:00
300
رله شبكه قرآن
اذان مغرب: 20:04
21:00
4
میان برنامه
21:04
29
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
21:33
6
میان برنامه
21:39
23
تلاوت استاد محمد صیفی
22:02
5
میان برنامه
22:07
28
تلاوت استاد شحات محمد انور
22:35
3
میان برنامه
22:38
15
تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی
22:53
2
میان برنامه
22:55
5
تلاوت استاد محمد رفعت
23:00
7
میان برنامه
23:07
22
تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
23:29
3
میان برنامه
23:32
26
تلاوت استاد علی محمود
23:58
1
میان برنامه

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir