انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو تلاوت

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[03/12/1395]
00:00
360
رله شبکه قرآن
06:00
6
میان برنامه
06:06
37
تلاوت استاد محمد عمران
06:43
2
میان برنامه
06:45
15
تلاوت استاد عباس هاشمي
07:00
1
میان برنامه
07:01
50
تلاوت استاد محمد احمد شبیب
07:51
7
میان برنامه
07:58
40
تلاوت استاد مصطفی اسماعیل
08:38
3
میان برنامه
08:41
23
تلاوت استاد عباس امام جمعه
09:04
2
میان برنامه
09:06
50
تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان
09:56
4
میان برنامه
10:00
15
تلاوت آقای حمید شاکرنژاد
10:15
7
میان برنامه
10:22
27
تلاوت استاد محمد عبدالعزیز عکاشه
10:49
3
میان برنامه
10:52
12
تلاوت استاد محمدرضا پورزرگری
11:04
5
میان برنامه
11:09
25
تلاوت استاد محمود شحات انور
11:34
1
میان برنامه
11:35
18
تلاوت استاد سید محمدجواد حسینی
11:53
8
میان برنامه
12:01
29
تلاوت آقای مهدی قره شیخ لو
اذان ظهر: 12:18
12:30
30
تلاوت استاد محمود علی البناء
13:00
1
میان برنامه
13:01
15
تلاوت آقای مهدی عادلی
13:16
3
میان برنامه
13:19
53
تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
14:12
2
میان برنامه
14:14
59
تلاوت استاد محمد بسیونی
15:13
5
میان برنامه
15:18
9
تلاوت آقای هاشم روغني
15:27
3
میان برنامه
15:30
39
تلاوت استاد محمد اللیثی

سوره اسراء آیات 9-25
16:09
1
میان برنامه
16:10
18
تلاوت استاد حسن رضائیان
16:28
2
میان برنامه
16:30
23
تلاوت استاد شحات محمد انور
16:53
4
میان برنامه
16:57
17
تلاوت استاد کریم منصوری
17:14
3
میان برنامه
17:17
24
تلاوت استاد محمود عبدالحکم
17:41
2
میان برنامه
17:43
15
تلاوت استاد عزت عناني
17:58
3
میان برنامه
18:01
9
تلاوت استاد محمود شحات انور
18:10
17
میان برنامه
18:27
14
تلاوت استاد حبیب اله پوراحمدی
18:41
3
میان برنامه
18:44
31
تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع
19:15
2
میان برنامه
19:17
18
تلاوت استاد امین پویا
19:35
2
میان برنامه
19:37
29
تلاوت استاد احمد عامر
20:06
3
میان برنامه
20:09
19
تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا
20:28
3
میان برنامه
20:31
26
تلاوت استاد کامل یوسف بهتیمی
20:57
2
میان برنامه
20:59
37
تلاوت استاد سید محمد نقشبندی
21:36
3
میان برنامه
21:39
14
تلاوت استاد علی اکبر ملکشاهی
21:53
3
میان برنامه
21:56
26
تلاوت استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
22:22
2
میان برنامه
22:24
18
تلاوت استاد حسین کرمی
22:42
3
میان برنامه
22:45
40
تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی
23:25
3
میان برنامه
23:28
26
تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی
23:54
5
میان برنامه

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir