پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 3 مهر 1397
7:30

میان برنامه

7:34

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره های صف آیات 1-9، نصر، فلق و ناس

8:0

میان برنامه

8:2

تلاوت استاد فتحی عطار

سوره انبیاء آیات 83-112

8:30

میان برنامه

8:39

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره مائده آیات 35-45

9:0

میان برنامه

9:2

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره طه آیات 1-50

9:30

میان برنامه

9:35

تلاوت استاد ربیع زین

9:50

میان برنامه

9:52

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

9:58

میان برنامه

10:0

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های نجم آیات 31-62 و قمر آیات 1-17

10:30

میان برنامه

10:32

تلاوت استاد محمود اسماعیل شریف

سوره بقره آیات 177-188

10:57

میان برنامه

11:0

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره نساء آیات 69-80

11:23

میان برنامه

11:26

تلاوت استاد صلاح شمس الدین

11:41

میان برنامه

11:42

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره فجر
اذان ظهر: 11:56

12:16

تلاوت استاد احمد رزیقی

سوره های اعلی، غاشیه و فجر آیات 1-30

12:35

میان برنامه

12:40

تلاوت استاد سید محمد نقشبندی

سوره فاطر آیات 1-26

13:0

میان برنامه

13:3

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

13:16

میان برنامه

13:20

تلاوت استاد سید سعید

سوره قصص آیات 1-34

14:15

میان برنامه

14:18

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره فاطر آیات 1-24

14:52

میان برنامه

14:56

تلاوت استاد محمد عباسی

15:8

میان برنامه

15:12

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره های ملك آیات 1-30 و ضحی آیات 1-5

15:30

میان برنامه

15:38

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

سوره های یس آیات 55-70، ضحی و شرح آیات 1-4

16:0

میان برنامه

16:3

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره رعد آیات 1-18

16:31

میان برنامه

16:34

تلاوت استاد خلیل الحصری

16:40

میان برنامه

16:48

تلاوت آقای منصور قصری زاده

17:0

میان برنامه

17:3

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

17:15

میان برنامه

17:19

تلاوت استاد حلمی جمل

سوره مریم آیات 1-47

17:42

میان برنامه

17:49

تلاوت آقای حسین كرمی

17:57

میان برنامه

18:3

تلاوت آقای عباس هاشمی

سوره های قمر آیات 49-آخر و رحمن آیات 1-29
اذان مغرب: 18:15

18:24

تلاوت استاد عبدالحق قاضی

سوره فاطر آیات 1-17

18:50

میان برنامه

18:58

تلاوت استاد شكری برعی

سوره انبیاء آیات 76-107

19:30

میان برنامه

19:36

تلاوت استاد محمود صعیدی

سوره یونس (ع) آیات 55-65

19:52

میان برنامه

19:55

تلاوت آقای رحیم خاكی

20:10

میان برنامه

20:15

تلاوت استاد طه الفشنی

سوره یوسف آیات 77-101

20:42

میان برنامه

20:46

تلاوت آقای حسین آیات

20:55

میان برنامه

20:59

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره های زخوف آیات 68-89، دخان آیات 1-8 و قدر آیات 1-5

21:28

میان برنامه

21:31

تلاوت استاد محمد صیفی

سوره توبه آیات 34-45

21:58

میان برنامه

22:1

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره شوری آیات 1-22

22:30

میان برنامه

22:33

تلاوت استاد عباس امام جمعه

سوره توبه آیات 75-103

23:0

میان برنامه

23:2

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های اعراف آیات 189-206 و انفال آیات 1-11

23:28

میان برنامه

23:31

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره آل عمران آیات 1-32

23:55

میان برنامه