پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 7 آذر 1401
16:17

میان برنامه

16:20

تلاوت آقای جواد پناهی

16:26

میان برنامه

16:27

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره یوسف (ع) آیات 69-93

16:49

میان برنامه

16:52

تلاوت استاد احمد عامر

سوره شوری آیات 7-19

17:9

میان برنامه

17:23

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره های رعد آیات 1-10 و علق آیات 1-5

17:50

میان برنامه

17:52

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره آل عمران آیات 171-191

18:38

میان برنامه

18:41

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره آل عمران آیات 33-41

19:11

میان برنامه

19:12

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره انبیاء آیات 78-112

19:41

میان برنامه


20:5

تلاوت آقای جواد پناهی

سوره انعام آیات 83-94

20:23

میان برنامه

20:25

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های قصص آیه 76، غاشیه و فجر آیات 1-15

20:52

میان برنامه

20:53

تلاوت آقای جعفر فردی

21:3

میان برنامه

21:4

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره های انبیاء آیه 101، شمس آیات 1-13 و علق آیات 1-8

21:31

میان برنامه

21:35

تلاوت استاد هاشم روغنی

21:45

میان برنامه

21:47

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره نمل آیات 15-44

22:31

میان برنامه

22:35

تلاوت استاد احمد عامر

سوره توبه آیات 36-47

23:0

میان برنامه

23:3

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره های ذاریات آیه 31 و طور آیات 1-23

23:30

میان برنامه

23:33

تلاوت آقای حمید شاكرنژاد

23:47

میان برنامه

23:48

تلاوت استاد عبدالعزیز علی فرج

23:51

میان برنامه