پخش زنده و آرشیو رادیو

از ساعت به مدت


این برنامه داستان های قرآنی را با استفاده از آیات قرآن برررسی می كند، به منظور تبیین مولفه های سبك زندگی دینی كاربردی و به روز كردن موضوع های دینی برای استفاده در زندگی فردی و اجتماعی یكی دیگر از رویكردهای این برنامه است.