پخش زنده و آرشیو رادیو
شنبه 7 خرداد 1401
18:40

گزینه یك

18:55

نشانی

19:0

خبر(زنده)

19:5

ایرانشهر - صدا كن مرا

مجله طنزعصرگاهی رادیو ایران با حضور استاد كمال همنشین اذان مغرب 20:33
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

20:50

میان برنامه

20:55

شور و نور

21:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

21:35

شب بخیر كوچولو

21:45

نیشدارو

22:0

خبر

22:5

راهی به آبادی

مستند از روستاهای ایران با هدف معرفی جاذبه های گردشگری و صنایع دستی و محصولات و ظرفیت های اقتصادی روستاها
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

22:25

میان برنامه

22:30

قصه شب

22:45

گزینه یك(تكرار)

23:0

خبر(زنده)

23:5

ایران به توان من

بررسی پیشرفتها و دستاوردهای علمی و صنعتی كشور
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

23:25

میان برنامه(زنده)

23:30

قرار شاعرانه

شعر و موسیقی با قالب های سنتی ، نو و كلاسیك
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

23:55

میان برنامه(زنده)