پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 31 تیر 1398
16:55

میان برنامه(زنده)

17:0

خبر(زنده)

17:10

ورزش ایران

بررسی خبرهای ورزشی روز
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

17:55

راه رستگاران

18:0

مسابقه یك، دو، صدا

مرحله اول مسابقه یك دو صدا شامل بخش های لطیفه خوانی و حالت نمایشی
داوران: علی سلیمانی، لاله صبوری، عباس محبی، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

18:40

صفحه من

18:55

نشانی

19:0

خبر(زنده)

19:5

ایرانشهر- صدا كن مرا

كارآفرین به كی میگن؟ اذان: 20:37، موذن: استاد حسن رضائیان
آیتم ها: گزارش از سطح شهر، گفتگوی آزاد و... پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

20:50

میان برنامه(زنده)

20:55

شور و نور

21:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

21:35

شب بخیر كوچولو

21:45

نیشدارو

22:0

خبر

22:5

راهی به آبادی

بررسی مسائل روستا
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

22:25

میان برنامه(زنده)

22:30

قصه شب- قسمت سوم

22:45

دیروزنامه

22:55

میان برنامه(زنده)

23:0

خبر(زنده)

23:5

رهاورد(تكرار)

سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی زیست فن آوری- اهمیت و كاربردهای فن آوری نانو
دكتر سیروس زینلی(رئیس انجمن بیو تكنولوژی ایران) و دكتر كاظمی(استاد دانشگاه)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

23:30

قرار شاعرانه

شعر و تصنیف های قدیمی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

23:55

میان برنامه(زنده)