پخش زنده و آرشیو رادیو

بی زحمت

پنج شنبه و جمعه از ساعت 20:00 به مدت 25 دقیقه


بسیاری از جامعه شناسان معتقدند سعادت و شقاوت یك جامعه در گرو میزان تعهد و مسئولیت پذیری افراد آن جامعه است. با توجه به این مهم بررسی فرهنگ مسئولیت پذیری جوانان در جامعه نوع نگاه به مسئولیت و تعهد به كار خود و خانواده امری بسیار مهم است.

- ارتقای امید و دانش جوانان در مواجهه با جامعه - ایجاد حس تعهد نسبت به خود جامعه